Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina uprzejmie informuje, że XX Walne Zgromadzenie Członków TiFC odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 – w pierwszym terminie, a o godz. 11.30 – w drugim terminie, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (Polska Akademia Nauk) w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TiFC:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
– wyborczej
– skrutacyjnej
– wnioskowej
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Zgłoszenie kandydatów do
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
11. Wybór władz TiFC.
12. Przyjęcie uchwał zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.
13. Ogłoszenie wyników wyborów do władz TiFC.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Protokół XIX Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 10 grudnia 2011 roku, sprawozdanie z działalności TiFC w latach 2012-2016 oraz sprawozdanie finansowe będą do wglądu od 15 listopada, w godz. 10.00-14.00 w sekretariacie Towarzystwa.
Uwagi dotyczące załączonych dokumentów prosimy nadsyłać do dnia 30 listopada na adres Towarzystwa.
Zaległe składki członkowskie będzie można opłacić przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.