Konkurs dla amatorów


KONCERTY TOWARZYSZĄCE

Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów

Zapraszamy do udziału w czwartym już Konkursie, który odbędzie pomiędzy 16 a 21 września 2018 roku w Warszawie. Jak zawsze liczymy na obecność pianistów z całego świata, dla których gra na fortepianie jest pasją a nie źródłem utrzymania. Zasady rywalizacji w gruncie rzeczy pozostają niezmienne (patrz Regulamin), jednak w związku z tym, że czwarta edycja Konkursu przypada na wielki jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wprowadziliśmy nowy element. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do wykonania dowolnego utworu Ignacego Jana Paderewskiego. Liczymy, że dzięki temu (a także dzięki odczytom i wizytom w muzeach) pianiści – zwłaszcza obcokrajowcy – będą mieli okazję po pierwsze poznać twórczość duchowego spadkobiercy Chopina, wielkiego pianisty, kompozytora i niezłomnego działacza niepodległościowego, a po drugie dowiedzieć się jak wyglądała polska droga do wolności.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Regulamin

REGULAMIN

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

DLA PIANISTÓW AMATORÓW

I

1. IV Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się w Warszawie, w dniach od 16 do 21 września 2018 roku.

2. Jury Konkursu będzie składać się z wybitnych pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:

- urodziły się przed 1 września 1993 roku,

- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako

źródła utrzymania,

- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu a ci, którzy byli uczniami

szkół muzycznych w klasie fortepianu, edukację zakończyli przed rokiem 2013,

- nie były laureatami pierwszej nagrody wcześniejszych edycji Konkursu.

II

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu wypełnionym czytelnie, należy nadesłać e-mailem na adres: amator@chopin.pl lub pocztą na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

załączając:

a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim), ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanego zawodu,

b) fotokopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),

c) zdjęcie portretowe w pliku cyfrowym w wysokiej rozdzielczości,

d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z podaniem czasu wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, finał),

e) płytę CD, DVD, kartę pamięci, pendrive lub plik dźwiękowy (mp3, wav) zawierające nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina, czas trwania ok. 20 min.,

f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 € lub 60 USD, lub 200 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 € lub 120 USD, lub 400 PLN.

Zgłoszenie do Konkursu organizator powinien otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2018 roku.

2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat wpisowego pokrywa wpłacający.

3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:

DEUTSCHE BANK S.A.

31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

- dla wpłat w USD:

DEUTSCHE BANK S.A.

SWIFT - DEUTPLPX

IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

- dla wpłat w EURO:

DEUTSCHE BANK S.A.

SWIFT - DEUTPLPX

IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002

- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na IV Konkurs dla Pianistów Amatorów”

5. Zgłoszenia niekompletne i te, które organizator otrzyma po 14 kwietnia 2018 roku nie będą rozpatrywane.

6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.

Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia

do 20 maja 2018 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału
w IV Konkursie pomiędzy Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 15 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu.

V

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu, na którym odbywać się będą przesłuchania. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
15 września 2018 roku.

4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:

w I etapie – 2 godz. dziennie

w II etapie – 2,5 godz.

w finale – 3 godz.

VI

1. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

2. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

4. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu

I etap – czas trwania 15-20 min.

- jeden z walców Fryderyka Chopina, dowolnie wybrany utwór Ignacego Jana Paderewskiego oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII-XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina i Paderewskiego)

II etap – czas trwania 15-20 min.

- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

Finał – czas trwania 20 -25min.

  • jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

*

Nuty do nabycia np.: https://pwm.com.pl/pl/sklep

*

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.

Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.

W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom finału przyznane będą następujące nagrody:

I nagroda – 10.000 PLN

II nagroda – 8.000 PLN

III nagroda – 6.000 PLN

oraz

5 wyróżnień po 3.000 PLN

Ponadto zostaną przyznane nagrody:

za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego – 3.000 PLN

dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 2.000 PLN

3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata IV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 21 września 2018 roku.

X

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,

- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,

- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi
i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne
i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a ewentualne spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Zgłoszenie udziału

Karta zgłoszenia udziału - pobierz

Lista przyjętych kandydatów
Lista przyjętych kandydatów

 

L.p. Imię i nazwisko

 

Kraj
1. Alexandre De Almeida Leite Niemcy
2. Mustafa Saffet Bayka Turcja
3. Julien Bedon Francja
4. Miriam Perez Berro Argentyna
5. Anna Bronowicz Polska
6. Javier Fernandez Carrasquilla Hiszpania
7. Carl Mathew DiCasoli USA
8. Pang-Yen Chang Taiwan
9. Chungte Cheng USA
10. Roman Jan Cybulski Polska
11. Marina Fish Kanada
12. Thierry Goldwaser Francja
13. Jonathan Hanks USA
14. Kazuteru Hatanaka Japonia
15. Roseanna Wen-Yee Ho USA
16. Shoko Horita Japonia
17. Mari Ide Japonia
18. Nobue Iwata Japonia
19. Marcin Kaźmierczak Polska
20. Justin Kennedy Australia
21. Joowon Kim Płd. Korea
22. Nobuaki Kiyama Japonia
23. Paul Kosak USA
24. Andy Liao USA
25. Carole Morneau Francja
26. Kaoru Nagashima Japonia
27. Hiroshi OE Japonia
28. Cezary Olszewski Polska
29. Nicola Ormando Włochy
30. Jose Mauro Peixoto Brazylia
31. Thomas Prat Francja
32. Cédric Rainaud Francja
33. Robin Stephenson Francja
34. Ewa Suchowierska Polska
35. Sean Sutherland Saint Vincent i Grenadyny
36. Keita Tanaka Japonia
37. Yinuo Tang Chiny
38. Utako Tanigawa USA
39. Hiroko Toya Japonia
40. Ichiro Ujiie Japonia

Kalendarium

Sala Lustrzana w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72

 15 września – rejestracja uczestników

16 września – ćwiczenia, próba fortepianu, koncert inauguracyjny

17 września – przesłuchania I etapu

18 września – przesłuchania I etapu

19 września – przesłuchania II etapu

20 września – przesłuchania finałowe

21 września – koncert laureatów

Jury

prof. Bronisława Kawalla - przewodnicząca

prof. Zbigniew Lasocki

Karol Radziwonowicz

dr Ewa Sławińska-Dahlig

prof. Józef Stompel

Partnerzy

WSPÓŁORGANIZATOR


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 


 


PATRONAT MEDIALNY


WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

 

 

facebook.com/amateurcompetition/