Konkurs dla amatorów

Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów

To już trzecia edycja Konkursu, którego organizatorem jest Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pierwsza, w roku 2009 miała nieco eksperymentalny charakter, bowiem wcześniej w Polsce nie było takiego miejsca, gdzie amatorzy mogliby zaprezentować (i skonfrontować) swoje umiejętności.

W zgodnej opinii słuchaczy a przede wszystkim uczestników, Konkurs okazał się sukcesem a jego wysoki poziom artystyczny zachęcił organizatorów do kontynuowania tej inicjatywy. Podobnie oceniano drugą edycję w 2012 roku.

Tym samym zapraszamy do udziału w trzecim już Konkursie, który odbędzie się w dniach 7-12 września 2015 roku na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jak zwykle liczymy na obecność miłośników muzyki z całego świata, dla których gra na fortepianie jest pasją a nie źródłem utrzymania.

Regulamin

REGULAMIN
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA
DLA PIANISTÓW AMATORÓW

I

1. III Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 7 do 12 września 2015 roku.

2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:
- urodziły się przed 1 września 1990 roku,
- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
źródła utrzymania,
- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami
szkół muzycznych w klasie fortepianu, edukację zakończyli przed rokiem 2010,
- nie byli laureatami trzech pierwszych nagród wcześniejszych edycji Konkursu.

II

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia 2015 roku, na adres:
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
załączając:
a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),
c) zdjęcie portretowe w pliku cyfrowym (300 dpi),
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z podaniem czasu wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, Finał),
e) płytę CD, DVD lub inny nośnik cyfrowy (karta pamięci, pendrive), zawierający nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina, czas trwania ok. 20 min.,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub 40 USD, lub 120 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 70 € lub 90 USD, lub 280 PLN.

2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat pokrywa wpłacający.

3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:
DEUTSCHE BANK S.A.
31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

- dla wpłat w USD:
DEUTSCHE BANK S.A.
SWIFT - DEUTPLPX
IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

- dla wpłat w EURO:
DEUTSCHE BANK S.A.
SWIFT - DEUTPLPX
IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002
- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na III Konkurs dla Amatorów”
5. Zgłoszenia niekompletne i te, które organizator otrzyma po 1 kwietnia 2015 roku nie będą rozpatrywane.

6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
do 15 maja 2015 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w III Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 6 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2.

V

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. Koszty te nie mogą być wyższe niż koszty zakwaterowania w hotelu, który zostanie zaproponowany przez Organizatora Konkursu.

3. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

4. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
6 września 2015 roku.

5. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:
w I etapie – 2 godz. dziennie
w II etapie – 2,5 godz.
w Finale – 3 godz.

VI

1. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

2. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

4. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu
I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

II etap – czas trwania 15 -20 min.
- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
Finał – czas trwania 20 -25min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
*
Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:
I nagroda – 8.000 PLN
II nagroda – 6.000 PLN
III nagroda – 4.000 PLN
oraz
5 wyróżnień po 2.000 PLN
Ponadto zostaną przyznane nagrody:
za najlepsze wykonanie utworu Chopina – 2.000 PLN
dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 1.500 PLN

3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 12 września.

 

X

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 12 września 2015 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

 

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
i koncercie laureatów.
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Zgłoszenie udziału

Zgłoszenie udziału do III-go Konkursu 2015r.

Zgłoszenie, wypełnione czytelnie, należy przesłać wraz
z załącznikami do 1 kwietnia 2015 r. na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

Pobierz plik zgłoszenia do III-go Konkursu 2015 rok.pdf -> tutaj
Pobierz plik zgłoszenia do III-go Konkursu 2015 rok.doc -> tutaj


Kwalifikacje

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ TOWARZYSTWA im. FRYDERYKA CHOPINA

1. Florent Albrecht (Francja)

2. Alexandre Bodak (Francja)

3. Gérard de Botton (Francja)

4. Michael Cheung (Kanada)

5. Henri Delbeau (USA)

6. Ye Feng (Chiny)

7. Robert Finley (USA)

8. Matthias Fischer (Niemcy)

9. Johannes Gaechter (Niemcy)

10. Christiane Gosnet (Francja)

11. Kazuteru Hatanaka (Japonia)

12. Roseanna Wen-yee Ho (USA)

13. Shoko Horita (Japonia)

14. Kiyohiro Imai (Japonia)

15. Justin Kennedy (Australia)

16. Jit-Seng Khoo (USA)

17. Scot King (USA)

18. Vincent Letourmy (Francja)

19. Manuel Llorens (USA)

20. Iona Luke (Australia)

21. Jeremias Mameghani (Niemcy)

22. Paweł Maziarz (Polska)

23. Mayumi Nakatsuka (Japonia)

24. Cezary Olszewski (Polska)

25. Dominic Piers Smith (Wielka Brytania)

26. Chuifun Poon (Chiny/Hongkong)

27. Thomas Prat (Francja)

28. Yue Qi (Chiny)

29. Anne-Marie Rouchon-Larue ( Francja)

30. Ian Roy (Wielka Brytania)

31. Michael Slavin (USA)

32. Anna Maria Stachuła (Polska)

33. Ewa Suchowierska (Polska)

34. Utako Tanigawa (USA)

35. Ichiro Ujiie (Japonia)

36. Geoffroy Vauthier (Francja)

37. Stefan Walczykiewicz (Polska)

38. Anqi Wang (Chiny)

39. Eberhard Zagrosek (Niemcy)

40. Emanuela Zaharia-Donici (Niemcy)

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu

Jury III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do 2. etapu następujących uczestników:

 

1. Mr Florent Albrecht
2. Mr Alexandre Bodak
3. Mr Gérard de Botton
4. Mr Michael Cheung
5. Mr Henri Delbeau
6. Mr Ye Feng
7. Mr Matthias Fischer
8. Mr Kazuteru Hatanaka
9. Ms Roseanna Wen-yee Ho
10. Ms Shoko Horita
11. Mr Scot King
12. Ms Iona Luke
13. Mr Dominic Piers Smith
14. Mr Thomas Prat
15. Ms Yue Qi
16. Mr Michael Slavin
17. Ms Anna Maria Stachuła
18. Mr Geoffroy Vauthier
19. Mr Anqui Wang
20. Mr Eberhard Zagrosek
21. Ms Emanuela Zaharia-Donici

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału

Jury III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do Finału następujących uczestników:

1. Mr Michael Cheung
2. Mr Ye Feng
3. Mr Kazuteru Hatanaka
4. Ms Shoko Horita
5. Mr Dominic Piers Smith
6. Mr Thomas Prat
7. Mr Michael Slavin
8. Ms Anna Maria Stachuła

Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia

Jury II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom Konkursu:

1. nagroda

Michael Slavin, Stany Zjednoczone

2. nagroda

Michael Cheung, Kanada

3. nagroda

Dominic Piers Smith, Wielka Brytania

Jury przyznało 5 równorzędnych wyróżnień następującym finalistom w porządku alfabetycznym:

Ye Feng, Chiny

Kazuteru Hatanaka, Japonia

Shoko Horita, Japonia

Thomas Prat, Francja

Anna Maria Stachuła, Polska

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Chopina otrzymuje:

Michael Slavin, Stany Zjednoczone

Nagrodę dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł finału otrzymuje:

Alexandre Bodak, Francja


Jury Konkursu

JURY

prof. Bogdan Czapiewski

prof. Kazimierz Gierżod

Albert Grudziński

prof. Bronisława Kawalla

prof. Zbigniew Lasocki

Kalendarium

KALENDARZ KONKURSU

7.IX 18.30 - koncert inauguracyjny

8-9.IX 10.00-13.00, 16.00-19.00 – I etap

10.IX 10.00-13.00, 16.00-19.00 – II etap

11.IX 16.00 – finał

12.IX 18.00 – koncert laureatów

 

Sponsorzy i Partnerzy

Organizator


WspółorganizatorPartner medialny


Patronat medialny


Współpraca redakcyjna


Partner

facebook.com/amateurcompetition/