Rocznik Chopinowski

ISSN 0208-5992

 

„ROCZNIK CHOPINOWSKI” to periodyk naukowy wydawany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Pierwszy tom „Rocznika” ukazał się w 1956 roku. Inicjatorami jego wydawania była Rada Naukowa TiFC. Współwydawcą pierwszego tomu było Polskie Wydawnictwo Muzyczne, a pierwszym redaktorem naczelnym został Józef  Michał Chomiński. Do 2001 roku opublikowano 25 tomów, po czym nastąpiła siedemnastoletnia przerwa.
Decyzją Zarządu TiFC, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, periodyk wznowiono w 2018 roku. Zachowano ciągłość w numeracji tomów.  
Celem „Rocznika Chopinowskiego” jest prezentacja stanu badań oraz najnowszych kierunków współczesnej chopinologii. „Rocznik” wydawany jest w wersji drukowanej (papierowej). Artykuły publikowane są w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

ISSN: 0208-5992 
rok założenia: 1956 
periodyczność: rocznik 
medium: papierowe 
format: B5 
objętość: ok. 300 stron 
język główny: polski 
abstrakty: język angielski 

 

RADA REDAKCYJNA

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, profesor emerytowany),  prof. dr hab. Zofia Helman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, profesor emerytowany), prof. UZ, dr hab. Barbara Literska (Uniwersytet Zielonogórski, prorektor ds. studenckich, profesor UZ), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, profesor emerytowany), dr n. hum. Ewa Sławińska-Dahlig (Warszawa, redaktor naczelny, muzykolog, dyrektor generalny TiFC), prof. dr hab. Beniamin Vogel (Szwecja, Uniwersytet w Lund; Uniwersytet Szczeciński, profesor emerytowany), mgr Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, muzykolog, wieloletni dyrektor i kustosz Muzeum Fryderyka Chopina w TiFC)

 

ADRES REDAKCJI

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43, piętro III 
00-355 Warszawa
tel.: (+48) 22 826 65 49
tel./fax: (+48) 22 827 95 89
e-mail: info@chopin.pl 

Redakcja merytoryczna i koordynacja:
dr Ewa Sławińska-Dahlig
e-mail: e.slawinska-dahlig@chopin.pl 

Tłumaczenia streszczeń na język angielski: John Comber 
Skład i łamanie: Agnieszka Kownacka 
Korekta: Maria Aleksandrow 
Projekt okładki: Piotr Gil 

 

PROCEDURA RECENZYJNA 

Wszystkie artykuły nadesłane przez autorów podlegają procedurze recenzyjnej. Recenzentów powołuje wydawca. Artykuły są kierowane do przynajmniej dwóch recenzentów, możliwie najbardziej kompetentnych w tematyce artykułów przygotowywanych do wydania. Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent rekomenduje przyjęcie albo nieprzyjęcie tekstu do druku. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, przed opracowaniem redakcyjnym. Są to recenzje zewnętrzne, „podwójnie ślepe” – obustronnie anonimowe, z zachowanie zasad poufności (ani autor, ani recenzent nie znają swoich tożsamości). Redakcja dokłada wszelkich starań, aby między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Recenzenci oceniają teksty, korzystając z formularza dostarczonego przez redakcję. Lista recenzentów jest publikowana w każdym tomie „Rocznika Chopinowskiego” oraz na stronie internetowej. Recenzenci są niezależni, reprezentują różne jednostki naukowe. W przypadku, gdy rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członka Rady Redakcyjnej. Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułu przedstawionego mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta. Nadesłanie artykułu do publikacji w „Roczniku Chopinowskim” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

 

 

SPRZEDAŻ ROCZNIKA

"Rocznik Chopinowski" (t. 26-28) jest do nabycia bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (ul. Tamka 43, Warszawa) lub po złożeniu zamówienia (mail: info@chopin.pl).

Każdy tom od 26 do 30: cena - 21,60 zł + koszt wysyłki

Wykaz syntetyczny: "Rocznik Chopinowski" (1956-2001, 2018-2020; t. 1-28)

TOM 1 (1956)
TOM 2 (1958)
TOM 3 (1958)
TOM 4 (1959)
TOM 5 (1960)
TOM 6 (1961-1964)
TOM 7 (1965-1968)
TOM 8 (1969)
TOM 9 (1975)
TOM 10 (1976-1977)
TOM 11 (1978)
TOM 12 (1980)
TOM 13 (1981)
TOM 14 (1982)
TOM 15 (1983)
TOM 16 (1984)
TOM 17 (1985)
TOM 18 (1986)
TOM 19 (1989)
TOM 20 (1992)
TOM 21 (1995)
TOM 22/23 (1998)
TOM 24/25 (2001)
TOM 26 (2018)
TOM 27 (2019)
TOM 28 (2020)

Spis treści "Rocznika Chopinowskiego" (1956-2001, t. 1-26)
TOM 1 (1956)

Stefania Łobaczewska

Wkład Chopina do romantyzmu europejskiego

Zofia Lissa

Problemy polskiego stylu narodowego w twórczości Chopina

Józef M. Chomiński

Mistrzostwo kompozytorskie Chopina

Franciszek German

Chopin i Mickiewicz

Zbigniew Drzewiecki

Próba charakterystyki polskiego stylu wykonawczego dzieł Fryderyka Chopina

Igor Bełza

Tradycje uprawiania muzyki Chopina w Rosji i ZSRR

Krystyna Kobylańska

Chopin w Polsce Ludowej

Krystyna Kobylańska

Zbiory muzealne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie

SPRAWOZDANIA

Igor Bełza

Książki radzieckie o Chopinie

Józef Kański

Polskie prace o Chopinie (1945-1955)

TOM 2 (1958)

Stefania ł?obaczewska

L'apport de Chopin au romantisme européen

Zofia Lissa

Le style national des oeuvres de Chopin

Józef M. Chomiński

La Maîtrise de Chopin compositeur

Ludwik Bronarski

Chopin, Cherubini et le contrepoint

Zbigniew Drzewiecki

Der zeitgenössische polnische Aufführungsstil der Werke von Fryderyk Chopin. Versuch einer Charakteristik

Igor Bełza

Szopien i russkaja muzykalnaja kultura

SPRAWOZDANIA

Igor Bełza

Russkije knigi o Szopienie

Józef Kański

Les publications polonaises sur Chopin (1945-1955)

***

L'année Chopin (Févier-Octobre)

TOM 3 (1958)

Maria Ottich

Chopins Klavierornamentik

Emile Bosquet

Chopin précurseur

Karol Hławiczka

Reihende polymetrische Erscheinungen in Chopins Music

Igor Bełza

Ob odnom czeszskom zamysle sbornika, poswiaszczennogo pamiati Szopiena

Franz Eibner

Über die Form der Ballade op. 23 von Fr. Chopin

Andrzej Koszewski

Problemy rytmiczne i agogiczne w Walcach Chopina
Rhytmische und agogische Probleme in den Walzern Chopins (Kurze Zusammenfassung)

Aleksander Frączkiewicz

Faktura fortepianowa Koncertów Fryderyka Chopina
Die Klavierfaktur von Chopins Konzerten (Kurze Zusammenfassung)

TOM 4 (1959)

Zofia Lissa

Harmonika Chopina z perspektywy techniki dźwiękowej XX wieku
L'harmonie de Chopin en vue de la technique sonore du XXe siécle (Résumé)

Karol Hławiczka

L'échange rytmique dans la musique de Chopin

Lew Mazel

O miełodikie Szopiena. K woprosu o sintieticzeskom tipie miełodii

Mario Messinis

Le Mazurke di Chopin. Materiali e tracce per un' analisi

Józef M. Chomiński

Structure á motifs des Etudes de Chopin en tant que probléme d'exécution

Józef Kański

Z badań nad interpretacją artystyczną dzieł Chopina
Untersuchungen des künstlerischen Vortrags der Werke von Chopin (Kurze Zusammenfassung)

BIBLIOGRAFIA

Krystyna Kobylańska

Chopiniana w Bibliotece Konserwatorium Paryskiego

SPRAWOZDANIA

Jan Bystrzycki

Compte rendu de l'activité du Comité directeur de la Société Frédéric Chopin

***

L'année Chopin 1960 (Février-Octobre)

TOM 5 (1960)

Maurice J. E. Brown

First Editions of Chopin in Periodicals and Serial Publications

Wilhelm Heinitz

Essentielle Erkenntnisse zur Werk-Ästhetik Frédéric Chopins

Karol Hławiczka

Chopin - Meister der rhytmischen Gestaltung

Zofia Chechlińska

Ze studiów nad źródłami do Scherz F. Chopina
Etudes sur les Scherzos de Chopin. (A la recherche des sources et d'exécution musicale.) Résumé

Franciszek German

Chopin i Witwicki
Chopin und Witwicki (Kurze Zusammenfassung)

BIBLIOGRAFIA

Zofia Lissa

Nicht publizierte Lemberger Chopiniana

TOM 6 (1961-1964)

Ludwik Bronarski

Les éleves de Chopin

Jan Racek

Les idées de Leos Janá�?ek sur la structure de composition des oeuvres pour piano de Frédéric Chopin

Igor Bełza

Problemy izuczenija stila Szopiena
Les problemes du style Chopin. Résumé

Antoni Prosnak

Einige Fragen der Chopinischen Harmonik

Teresa Dalila Turło

The Evolution of Dynamics as an Element of Construction in Chopin's Works

Krystyna Wilkowska-Chomińska

Chopin et Paganini

Jadwiga Kłobukowska

Chopin et la musique d'autrefois

Zofia Chechlińska

Interprétation de la Sonate en si bémol mineur op. 35 de Chopin

Andrzej Koszewski

Walce w zbiorach Oskara Kolberga (Les valses dans les publications folkloriques d'Oskar Kolberg)
Die Walzer in Oskar Kolbergs Sammlungen. Zusammenfassung

SPRAWOZDANIA

Zbigniew Drzewiecki

Quelques remarques á propos du VIéme Concours International Frédéric Chopin

Zofia Lissa

Ier Congrés International de Musicologie á Varsovie consacré a l'oeuvre de Frédéric Chopin

Krystyna Kobylańska

Expositions

Maria Kempińska et Renata Sobańska

Manifestations

Teresa Dalila Turło

Igor Bełza Fridierik Frantiszek Szopien. Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Anatol Sołowcow Fridierik Szopien. Żyzn' i tworczestwo (F. Ch. La vie et l'oeuvre). Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Julij Kremlew Fridierik Szopien. Oczerk żyzni i tworczestwa, Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Georgij Edelman (red.) Fridierik Szopien. Stati i issledowanija sowietskich muzykowiedow (les études et les recherches des musicologues soviétiques). Moskwa 1960

Andrzej Stankiewicz

F. F. Chopin. Studies of the Institute of Musicology of the Warsaw University. Warsaw 1960

Teresa Dalila Turło

Józef Michał Chomiński Sonaty Chopina (Les sonates de Chopin). Kraków 1961

Teresa Dalila Turło

Ludwik Bronarski Szkice Chopinowskie (Esquisses sur Chopin). Kraków 1961

TOM 7 (1965-1968)

Gastone Belotti

Okoliczności powstania pierwszej monografii o Chopinie

Władimir Protopopow

Polifonia w Balladzie f-moll Chopina

Lew Ginzburg

Rosyjskie transkrypcje Etiudy cis-moll op. 25 nr 7 Chopina

Józef Michał Chomiński

Szymanowski a Chopin

Zofia Lissa

Inspiracje chopinowskie w twórczości Regera

Stefan ł?azarow

Chopin - Wagner - Mahler

Ludmiła Korabielnikowa

Lew Tołstoj o Chopinie

SPRAWOZDANIA

Renata Sobańska

Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 22.II - 14.III 1965 r.
Compte-rendu du VIIe Concours Internationale de piano Frédéric Chopin du 22 fevriér au 14 mars 1965

TOM 8 (1969)

Teresa Dalila Turło

Dziedzictwo formy artystycznej Chopina
L'héritage de la forme sonore de Chopin (Résumé)

Wojciech Nowik

Próba rekonstrukcji Mazurka f moll op. 68 nr 4 Fryderyka Chopina

Barbara Taraszkiewicz

Problemy fakturalne i pianistyczne w studiach chopinowskich Leopolda Godowskiego

Krystyna Wilkowska-Chomińska

Polska sonata fortepianowa w XVIII w.

Hanna Wróblewska

Nowe chopiniana w zbiorach Towarzystwa F. Chopina
Nouveaux documents dans la colection Musée de la Société Chopin

TOM 9 (1975)

Claudia Colombati

O poetyce chopinowskiej

Beniamin Vogel

Fortepiany i idiofony klawiszowe w Królestwie Polskim w latach młodości Chopina

Adam Harasowski

Paul Emile Johns z Nowego Orleanu - przyjaciel Chopina

Elżbieta Galińska

Zastosowanie muzyki Chopina w terapii nerwic

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1970-1973

Teresa Dalila Turło

Bibliografia wydań dzieł Chopina 1969-1973

Juraj Potúcek

Bibliografia słowackiej literatury o Chopinie

Juraj Potúcek

Bibliografia słowackich wydań dzieł Chopina

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Zofia Lissa Studia nad twórczością Chopina. Kraków 1970

Zofia Lissa

Lew Mazel Issledowanija o Szopienie. Moskwa 1971

Teresa Dalila Turło

Igor Bełza. Fryderyk Chopin. Warszawa 1969

Claudia Colombati

Anna Piano La vita di Chopin. Mediolan 1969

Claudia Colombati

Piero Rattalino I grandi musicisti del passato. Fryderyk Chopin. Vito, arte, opere. Mediolan 1969`

Wojciech Nowik

Mateusz Gliński (red.) Chopin. Listy do Delfiny. Toronto 1972

Wojciech Nowik

Adam Harasowski Fact of Forgery "Music and Musicians" 1973 nr 247

Beniamin Vogel

Jan Kleczyński Frederick Chopin. An Interpretation of His Works; Luis Ripoll Chopin's Pianos. Palma de Mallorca 1970

Beniamin Vogel

Jan Prosnak Międzynarodowe Konkursy im. F. Chopina, Warszawa 1970

Teresa Dalila Turło

Kronika 1969-1973

TOM 10 (1976-1977)

Zofia Chechlińska

Ludwik Bronarski 1890-1975

Zygmunt Mycielski

Mateusz Gliński 1892-1976

Gastone Belotti

Analiza porównawcza autografu Polonezów op. 26 Chopina

Lucjan Fajer

Orzeczenie eksperta

Zbigniew Czeczot
Andrzej Zacharias

Ekspertyza graficzno-porównawcza czterech fragmentów kwestionowanego pisma Chopina

Ryszard Soszalski
Władysław Wójcik

Ekspertyza nr ZKE-P-2871/74 w sprawie listów F. Chopina do D. Potockiej

SPRAWOZDANIA

Zygmunt Mycielski

Bernard Gavoty Frédéric Chopin. Paris 1974

Alicja Matracka
Teresa Dalila Turło

Władysław Dulęba Chopin. Kraków 1976

Beniamin Vogel

Chopin i jego ziemia. Warszawa 1975

Beniamin Vogel

Edward Hartwig Żelazowa Wola Warszawa 1975

Beniamin Vogel

Jan Prosnak VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. Warszawa 1975

Teresa Dalila Turło

Sprawozdania towarzystw chopinowskich działających za granicą

Teresa Dalila Turło

Kronika 1974-1976

TOM 11 (1978)

Jolanta Woźniak

Melika Mazurków Chopina

Jeanne Holland

Technika i jej kształcenie w pedagogice Chopina

Krystyna Kobylańska

Nie publikowane dokumenty rodziny Fryderyka Chopina

Jaroslav Simonides

Dwadzieścia lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Mariańskich ł?aźniach

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia Chopinowska 1974-1977

SPRAWOZDANIA

Adam Mrygoń

Kornel Michałowski Bibliografia chopinowska 1849-1969. Kraków 1970

Maria Prokopowicz

Album Chopina 1829-1831. Opracował i wstępem opatrzył Jerzy Maria Smoter. Kraków 1975

Teresa Dalila Turło

Kronika 1977

TOM 12 (1980)

Ewa K. Kossak

O wydaniu Korespondencji George Sand - Georgesa Lubin

Jean Jacques Eigeldinger

Wspomnienia Solange Clésinger o Chopinie

Hanna Wróblewska-Straus

Listy Jane Wilhelminy Stirling do Ludwiki Jędrzejewiczowej
Słowo wstępne
Teksty listów w oryginale i w tłumaczeniu na język polski; przypisy
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks utworów Chopina
Indeks nazwisk i dzieł
Indeks miejscowości i innych nazw geograficznych

Wojciech Nowik

"Spór delfiński" w latach ostatnich

Thomas Higgins

Znak łuku u Chopina

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1978

SPRAWOZDANIA

Teresa Dalila Turło

Józef M. Chomiński Chopin. Kraków 1978

Alicja Matracka-Kościelny

Chopin a muzyka europejska. Prace Biblioteki Głównej PWSM w Katowicach, nr 10. Katowice 1977

Gastone Belotti

Krystyna Kobylańska Rękopisy utworów Chopina. Katalog. Kraków 1977

Stefan Morawski

Rafał Nowacki Ocena wykonań konkursowych na przykładzie konkursów chopinowskich. Zarys problematyki. Warszawa 1974

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Martha Argerich na płytach "Deutsche Grammophon"

Alicja Matracka-Kościelny

Krystian Zimerman na płytach "Deutsche Grammophon"

Jan Weber

Maurizio Pollini na płytach "Deutsche Grammophon"

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

"Haec Tria: Modus, Species et Ordo"

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Nagrania chopinowskie Samsona François na płytach EMI

Wojciech Nowik

Weissenberg w nagraniach chopinowskich na płytach EMI

Jan Weber

Géza Anda gra Chopina "Eurodisc"

Jan Weber

Recital chopinowski, "Eurodisc"

Teresa Dalila Turło

Kronika 1978

TOM 13 (1981)

Zofia Chechlińska

Badania chopinowskie Zofii Lissy

Bohdan Pociej

Iwaszkiewicz i Chopin

Józef Michał Chomiński

Ogólne założenia Katalogu Dzieł Chopina

Alicja Matracka-Kościelny

Związki słowno-muzyczne w pieśniach Chopina

Ludmiła Moskalenko

Elementy taneczne w nokturnach Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Aleksander Hofman (dzieje przyjaźni artystycznej)

Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk

Recepcja i kult Chopina w Poznaniu do 1870 roku

Magdalena Wilczkowska

Fryderyk Chopin w plastyce polskiej na przełomie XIX i XX wieku. (Katalog)

Jerzy Śliziński

Postać Fryderyka Chopina w poezji litewskiej

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1979

Ondł™ej Prychodko

Bibliografia czeskich wydań dzieł Fryderyka Chopina

SPRAWOZDANIA

Teresa Dalila Turło

Jan-Jacques Eigeldinger Chopin vu par ses éleves. Textes recuellis, traduits et commentes. Nouvelle édition entirément remaniée. Neuchâtel 1979

Teresa Dalila Turło

Ates Orga Chopin, His Life and Times. Tunbridge Wells 1976
Derek Melville Chopin. A Bibliography with a Survey of Books. Edition and Recordings. London 1977
Ruth Jordan Nocturne. A Life of Chopin. London 1978

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Ten sam Aszkenazi

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Broadwood Nr 17047

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Dyskretny zapach fermentacji

Teresa Dalila Turło

Kronika 1979

TOM 14 (1982)

Zofia Helman

Stefan Jarociński 16 VIII 1912 - 8 V 1980

Andrzej Chodkowski

Kilka uwag o Trio fortepianowym Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Chopinowski konstruktywizm w rękopisach Nokturnu c-moll (bez opusu)

Teresa Dalila Turło

Problemy identyfikacji i chronologii pierwszych wydań Chopina

Jan Weber

Refleksje pokonkursowe

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1980

Hanna Wróblewska-Straus

Autografy Fryderyka Chopina ze zbiorów Muzeum TiFC w Warszawie (suplement do katalogu)

SPRAWOZDANIA

Jan Weber

Stare płyty w nowych albumach

Jan Weber

Lazar Berman gra sześć Polonezów Chopina

Jan Weber

Recital Diany Kacso

Jan Weber

Pośmiertna edycja płytowa G. Andy

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Cziffra: technika czy interpretacja?

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Argerich i Rostropowicz, wiara w siłę dialektyki

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Synteza romantycznej poetyki

Władysław Malinowski

Klasyczne całopalenie

Władysław Malinowski

W stonę "Minimal-Music"

Wojciech Nowik

Nagrania Chopinowskie Witolda Małcużyńskiego na płytach "Trianon"

Wojciech Nowik

Dwie sonaty Chopina w interpretacji Argerich

Irena Jarosz
Zofia Miketta

Sprawozdanie z X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warszawa 1-20 października 1980 roku

Maria Ogilbianka

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło w Katowicach

Wojciech Nowik

Sprawozdania towarzystw chopinowskich działających za granicą

Teresa Dalila Turło

Kronika 1980

TOM 15 (1983)

Zofia Chechlińska

O Wydaniu Narodowym Dzieł Chopina

Marie Tarantová

Przyjaciel Chopina Leopold Eustachy Czapek

Franciszek German

Zofia i Józef Bogdan Zalescy a Fryderyk Chopin

Czesław Sielużycki

O zdrowiu Chopina. Prawdy, domniemania, legendy

Grażyna Michniewicz

Geneza i działalność IFC w latach 1934-1939

Teresa Dalilia Turło

Z historii gromadzenia i upowszechniania dokumentacji fotograficznej TiFC

Teodor Zalewski

Ze wspomnień byłego prezesa

Stefan Śledziński

45 lat temu

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1981

Maria Lewkowicz

Fotografie ze zbiorów Muzeum TiFC (suplement do katalogu)

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Adam Zamoyski Chopin. A Biography. London 1979

Wojciech Nowik

Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina na płytach "Polskich Nagrań"

Wojciech Nowik

Z kroniki płytowej X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Władysław Malinowski

Portret Profesora

Władysław Malinowski

Rubinsteina niełatwo przecenić

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Szkoda młodego Aszkenaziego

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Otwartość Polliniego

Maria Ogilbianka

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - koło w Katowicach (aneks)

Teresa Dalila Turło

Kronika 1981

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść czternastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 16 (1984)

Irena Poniatowska

Chopin - paradygmaty interpretacji

Grażyna Michniewicz

Wiolonczela w twórczości Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Pierścień - zafałszowany klejnot Chopinowskiej liryki

Bożena Adamczyk-Schmid

Dwa ineditia z Muzeum Fryderyka Chopina i George Sand w Valdemosie
Portret Fryderyka Chopina pędzla Teofila  Kwiatkowskiego
Rękopis muzyczny Fryderyka Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Zygmunt Krasiński

Czesław Sielużycki

Prace chopinowskie rzeźbiarza Jean-Baptiste-Auguste Clésingera
O autorze i jego twórczości
Jak doszło do powstania dwu wersji maski Chopina?
O wykonywaniu i właściwościach masek  pośmiertnych
Pierwsza wersja maski Chopina
Druga wersja maski Chopina
O pozytywach nieoryginalnych czyli kopiach maski
Od rzeźby-maski do "wielkiego" popiersia Chopina
Odlewy ręki Chopina w brązie i gipsie

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia 1982

SPRAWOZDANIA

Zofia Chechlińska

James Methuen Campbell Chopin Playing. From the Composer to the Present Day. London 1981

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Chopin modny

Władysław Malinowski

Replika

Wojciech Nowik

Ku wielkiej pianistyce

Wojciech Nowik

Tekst a interpretacja

Elżbieta Artysz

Sprawozdanie z uroczystości 50-lecia Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Irena Poniatowska

Chopin w Paryżu - festiwal, wystawa, kolokwium

Elżbieta Artysz

Informacja o działalności Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina od czerwca 1981 do czerwca 1984 r.

Teresa Lewandowska

Kronika 1982-1983

***

Autorzy niniejszego tomu

Krystyna Kobylańska

List do Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Chopinowskiego" z dnia 4 czerwca 1984 r.

***

Treść piętnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 17 (1985)

Teodor Zalewski (1887-1985)
Gastone Belotti (1920-1985)

Jerzy Kowalczyk

"Chopin i Polska to dwie pasje mojego życia"
Wspomnienie o Gastonie Belottim
Bibliografia

Gastone Belotti

Nowy mazurek Chopina

Jeffrey Kallberg

O klasyfikacji rękopisów Chopina
Pierwszy etap: przy fortepianie
Drugi etap: szkice
Etap trzeci: rękopisy oficjalne
(Autographs for a Public)
Odrzucone rękopisy oficjalne
Rękopisy sporządzane dla wydawców
Rękopisy-upominki
Etap czwarty: kopie
Aneks: Rodzaje papieru spotykanego w późnych  rękopisach Chopina

Wojciech Nowik

Preludium a-moll op. 28 nr 2 Fryderyka Chopina. Z zagadnień interpretacji naukowej
Ogólna problematyka Preludiów op. 28
Improwizacja czy stadialność - proces tworzenia
Preludium a-moll
Zagadnienia konstrukcyjne
Tonalność - harmonika - brzmienie
Datowanie Preludium a-moll

Beniamin Vogel

Jeszcze raz o dwóch nieznanych kompozycjach Chopina na eolipantalion

Beniamin Vogel

Fortepiany epoki Chopina a współczesna praktyka wykonawcza

Irena Poniatowska

Artykulacja jako środek ekspresji w grze fortepianowej w I połowie XIX wieku (między metodyką gry a praktyką wykonawczą epoki)

Jean-Jacques Eigeldinger

Koncerty Chopina w Paryżu w latach 1832-1838
Pierwszy koncert w Paryżu (26 luty 1832)
Znane i nieznane koncerty w 1833 roku
"Chudy" rok 1834
Koncerty w 1835 roku: stopniowy odwrót od  estrady
Okazjonalne koncerty w latach 1837-1838 (Rouen)

Daniéle Pistone

Chopin i Paryż w II połowie XIX wieku

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Wincenty Pol

Kornel Michałowski

Nieznane wspomnienie o Chopinie - Ignacego Krzyżanowskiego

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1983-1984

Jean-Michel Nectoux,
Jean-Jacques Eigeldinger

Edouard Ganche i jego kolekcja chopinowska
Katalog najważniejszych eksponatów z kolekcji chopinowskiej Edouarda Ganche'a
Instrumenty - Rzeźby - Przedmioty - Ikonografia
Rękopisy muzyczne i autograf listu
Dzieła Chopina. Cenniejsze egzemplarze
Wydania różne, w części oryginalneKsiążki należące do  Chopina

SPRAWOZDANIA

Irena Poniatowska

Sur les traces de Frédéric Chopin. Textes réunis par Daniéle Pistone. Paris 1984

Wanda Bogdany

André Clavier Emilia Chopin. Questions criticques, suivies d'une édition compl�?te de Témoignages et Documents. Lens 1975; Dans l'entourage de Chopin. II. Lens 1984

Wojciech Nowik

Sprawozdanie z sesji chopinowskiej (Radziejowice 24-25 X 1983)

Andrzej Chodkowski

Wznowienie nagrań chopinowskich Tamása Vásáry'ego

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Nowa płyta Pogorelicia

Władysław Malinowski

Późny Michelangeli

Wojciech Nowik

Pierre-Allain Volondat - zwycięzca Konkursu im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w 1983 roku

Wojciech Nowik

Dang Thai Son i echa X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Nowy album "Deutsche Grammophon" z dawnymi nagraniami Marthy Argerich

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1984

***

Kronika żałobna

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść szesnastu tomów Rocznika Chopinowskiego

TOM 18 (1986)

Zygmunt Mycielski (1907-1987)

Jeffrey Kallberg

Ostatnia przemiana stylu Chopina
I. Polonez-Fantazja As-dur op.61
Ku ostatniej przemianie stylu: dwa polonezy i  Fantazja
Tradycje przekształcone
II. Mazurek f-moll

Anna Bogdańska

Technika wariacyjna i praca tematyczna w balladach Chopina
Uwagi wstępne
Materiał tematyczny ballad
Klasyfikacja środków technicznych w balladach
Transformacje architektoniczne, segmentacja i  rekompozycja
Snucie motywiczne
Krzyżowanie się pracy tematycznej i techniki  wariacyjnej
Próba oceny

Thomas Higgins

Tempo i charakter utworów Chopina

Jitka Ludvová

Twórczość Chopina w dziewiętnastowiecznej Pradze
Praskie wykonania dzieł Chopina do 1849 roku

Eugeniusz Szulc

Nieznana karta warszawskiego okresu życia Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Juliusz Słowacki. Dzieje nieprzyjaźni dwóch na słońcach swych przeciwnych bogów

Wiktor Nikołajew

Odtworzenie dagerotypu Fryderyka Chopina

Zofia Weiss-Albrzykowska

Fryderyk Chopin w modernistycznej wizji Wojciecha Weissa

Józef Kański

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - charakterystyka ogólna i wnioski

Ewa Kofin

Geografia światowej chopinistyki. Po XI Konkursie Chopinowskim

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1985-1986

Józef Kański

Dyskografia chopinowska. Historyczny katalog nagrań płytowych. Mały suplement

Bożena Adamczyk-Schmid

Katalog zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i George Sand w celi nr 2 Klasztoru Kartuzów w Valdemosie

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Jim Samson - The Music of Chopin. London, Boston and Henley 1985

Mieczysław Kominek

Józef Kański - Dyskografia chopinowska. Historyczny katalog nagrań płytowych. Kraków 1986

Jan Weber

XI Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina - Warszawa 1985. Kronika dźwiękowa

Jan Weber

Ivo Pogorelić plays Chopin (2)

Jan Weber

Marc Laforet - Récital Chopin

Jan Weber

Frédéic Chopin: Quatorze Valses. Jean Philippe Collard

Irena Jarosz

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1985

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść siedemnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 19 (1989)

Spis ilustracji

Mieczysław Tomaszewski

Słowo wstępne
Program Sympozjum [Chopin i Romantyzm]

Józef Michał Chomiński

Chopin i współczesność

Władimir Protopopow

Nowa interpretacja klasyczna form muzycznych w utworach Chopina

Maria Janion, Maria Żmigrodzka

Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu

Władysław Stróżewski

Chopin i Norwid
Wstęp
Idea cykliczności
Idea drogi
Idea universum
Idea istotowości
Idea indywidualności
Zakończenie

Bohdan Pociej

Chopin a filozofia romantyzmu
Filozofia romantyzmu
Chopin wobec filozofii romantyzmu
Muzyka Chopina a istota romantyzmu

Krystyna Kobylańska

Improwizacje Fryderyka Chopina
Wykaz improwizacji Fryderyka Chopina
I. Na tematy znane (dokładnie lub częściowo)
II. Na tematy nie znane

Wojciech Nowik

Notacja muzyczna Fryderyka Chopina - jej kształt, specyfika i funkcja
Geneza Chopinowskiej notacji
Oznaczenia Chopinowskiej notacji
Zapis i jego przemiany
Rozplanowanie przestrzenne zapisu
Znakowe i znaczeniowe aspekty przemiany zapisu
Zapis a operacje konstrukcyjne

Hanna Wróblewska-Straus

Nieznane rękopisy dzieł Fryderyka Chopina z op. 21, 34, 40 i 49
Proweniencja rękopisów
Charakterystyka rękopisów

Thomas Higgins

Etiuda op. 10 nr 10: finalne stadia tworzenia. Dwoistość dokonania. Rozwiązania "humanitarne"

Ewald Zimmermann

Chopin i j ego orkiestra. Zagadnienia stanu źródeł i autentyczności instrumentacji w koncertach fortepianowych

Bożena Adamczyk-Schmid

Warianty tekstu w rękopisach muzycznych Fryderyka Chopina w kolekcji Anne-Marie Boutroux de Ferrá w Valdemosie
Etiudy f-moll, As-dur i Des-dur z cyklu Méthode  des Méthodes pour le piano
Etiuda f-moll op.25 nr 2
Nokturn E-dur op. 62 nr 2. Lento
Nokturn [Lento con gran espressione] cis-moll,  opus pośmiertne
Fuga a-moll
Szkic
Walc Des-dur op.64 nr 1

Teresa Dalila Turło

Z zagadnień chronologii pierwszych utworów Chopina

Hellmut Federhofer

Dzieła Chopina jako przykłady w podręcznikach z zakresu teorii muzyki

John Rink

Chopin i Schenker: improwizacja a struktura

Irina Nikolska

Dramaturgia i forma u Chopina a polska muzyka XX wieku. Wybrane aspekty

Maciej Gołąb

O "akordzie tristanowskim" u Chopina

Jeffrey Kallberg

Czy warianty są problemem? Intencje kompozytorskie w edytorstwie dzieł Chopina

Jurij Chołopow

O zasadach kompozycji Chopina: zagadka finału Sonaty b-moll
Sfinks
Styl i koncepcja kompozycji Chopina
Metoda analizy
Funkcyjność harmoniczna
Motywika i tematyzm
Modulacja
Rozczłonkowanie formy. Kadencje
Forma muzyczna jako całość
Aspekt wykonawczy
Sfinks?

Jim Samson

Impromtu Fis-dur Chopina. Uwagi o gatunku, stylu i strukturze
Gatunek
Styl
Struktura

Wiesław Lisecki

Ballada F. Chopina - inspiracje literackie czy muzyczne?

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska

Pieśni Fryderyka Chopina

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1987

SPRAWOZDANIA

Irena Poniatowska

W kręgu imprez chopinowskich w Paryżu

Maciej Gołąb

I Międzynarodowy obóz muzykologiczny "Wakacje z Chopinem". Warszawa-Antonin-Poznań,
12-25 września 1988 roku

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1986
Kronika chopinowska 1987

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść osiemnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks autorów

TOM 20 (1992)

REFERATY

Jan Ekier

Jak grał Chopin?

Jolanta Bauman

Cechy romantyczne w polskiej szkole interpretacji Chopina
Wstęp
Chopin - klasyk romantyzmu
Interpretacja polska jako zjawisko w chopinistyce
Fenomen polskiej pianistyki - zaprzeczenie i geneza
Pierwiastki romantyczne chopinistyki polskiej - zarys
Pierwsza generacja pianistów
Legendarni wirtuozi
Druga generacja
Trzecia generacja
Małcużyński - "magnificence austerity"
Romantyzm II połowy XX wieku - H. Czerny- Stefańska, A. Harasiewicz
Czwarta generacja

Jan Weber

Repertuar płyt a repertuar koncertów. Z badań nad początkami fonografii chopinowskiej
Prapoczątki i Józef Hofmann
Obecność Chopina na najstarszych płytach  gramofonowych
Repertuar chopinowski na dawnych płytach od  początku fonografii do lat trzydziestych
Repertuar płyty a repertuar koncertów

Józef Kański

Nagranie jako źródło do badań interpretacji utworów Chopina

Zofia Chechlińska

Chopin w kontekście polskiej kultury muzycznej XIX wieku

Christoph-Helmut Mahling

Chopin, niemiecki romantyzm muzyczny i "szkoła nowoniemiecka". Związki i oceny

Peter Andraszke

Chopin w opracowaniach Regera

Kornel Michałowski

Refleksje chopinowskiego bibliografa

Irena Poniatowska

Twórczość Chopina w świetle pierwszych monografii. Przyczynek do badań nad recepcją muzyki w XIX w.
Nowatorstwo środków i oryginalność stylu
Siła wyrazowa i wyobrażeniowa muzyki
Résumé

Jarosław Volek

Semantyka i znaczenie form tanecznych w twórczości Chopina i Smetany

Daniéle Pistone

Chopin a modernizm muzyczny we Francji. Pewien aspekt odbioru twórczości Chopina we Francji XX wieku

DYSKUSJE OKRĄGł?EGO STOł?U

Władysław Stróżewski
(prowadzący)

I. Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. Dyskusja okrągłego stołu

Claudia Colombati

x x x

Małgorzata Nawrocka

Chopin a myśl estetyczno-muzyczna wczesnego romantyzmu niemieckiego

Anna Czekanowska

Czy struktura chopinowska jest strukturą mitu?

Jan Stęszewski

Z problemów ludowości i narodowej tożsamości muzyki F. Chopina

Mieczysław Tomaszewski

Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i "śpiewy narodowe"

Maria Janion

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Ekier
(prowadzący)

II. Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina? Zagadnienie wariantów. Dyskusja okrągłego stołu

Jan Ekier

Wprowadzenie

Jan Ekier

Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina. Zagadnienie wariantów

Wojciech Nowik

Od szkicu do tekstu ostatecznego

Ewald Zimmermann

Harmoniczna ambiwalencja i trudności w ustalaniu ostatecznego tekstu

Mieczysław Tomaszewski

Słowne oznaczenia charakteru, tempa i ekspresji. Zmienność w trakcie procesu twórczego
Dyskusja ogólna

Mieczysław Tomaszewski
(prowadzący)

III. Poetyka muzyczna Chopina. Dyskusja okrągłego stołu

Mieczysław Tomaszewski

Wprowadzenie. Poetyka jako ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła: jego architektonika, genologia, idiomatyka, ekspresja i styl

Hellmut Federhofer

x x x

Zofia Helman

x x x

Jim Samson

x x x

Irina Nikolska

x x x

Claudia Colombati

x x x

Peter Andraschke

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Ekier
(prowadzący)

IV. Historia i teoria interpretacji pianistycznej dzieł Chopina. Dyskusja okrągłego stołu

Jan Ekier

Wprowadzenie

Thomas Higgins

x x x

Christoph Hellmut Mahling

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Weber

x x x

Beniamin Vogel

x x x

James Methuen-Campbell

x x x

Józef Kański

x x x

Christoph Hellmut Mahling
(prowadzący)

V. Znajomość dzieł Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu

Zofia Chechlińska

Zagadnienie znajomości utworów Chopina i ich roli w Polsce w XIX w.

Michał Bristiger

x x x

Christoph Hellmut Mahling

x x x

Jitka Ludvová

Dzieła Chopina w społeczeństwie w XIX w.

Jitka Brabcová

Recepcja Chopina na Morawach ok. 1900 roku

Michał Bristiger

x x x

Jitka Brabcová

Przyczynek do zagadnienia wpływu Chopina na innych kompozytorów

Jan Weber

x x x

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1988-89

SPRAWOZDANIA

Zbigniew Śliwiński

Refleksje po XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
Etiudy
Nokturny
Scherza

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1988
Kronika chopinowska 1989
Kronika chopinowska 1990

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dziewiętnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks autorów

TOM 21 (1995)

Spis ilustracji

Maciej Gołąb

Józef Michał Chomiński (1906-1994)

Mieczysław Tomaszewski

Z badań nad rezonansem muzyki Chopina:
Etiuda a-moll op. 25 nr 11 w świetle jej słownych interpretacji
Kontekst biograficzny utworu: świadectwa i znaki  zapytania
Świat utworu w świetle interpretacji słownych
Modi i stopnie werbalizacji
Rezonans utworu w perspektywie teoretycznej
Refleksje końcowe

John Rink

Ballady Chopina i dialektyka metod analitycznych. Analiza z perspektywy historycznej

Tadeusz A. Zieliński

Nowatorstwo formy w balladach Chopina

Wojciech Nowik

Sonata c-moll op. 4 Fryderyka Chopina - pomiędzy akademizmem a prekursorstwem
Allegro - kontrowersje typologiczno-formalne
Monotematyzm i dwuczęściowa forma sonatowa.
Wpływy i związki konstrukcyjno-formalne
Menuet - szczególny reprezentant gatunku
Modernistyczne tendencje
Finał - ku formie tradycyjnej
Cechy kontaminacyjne Finału
Sztuka wymowy a wymowa sztuki

Krzysztof Grabowski

Francuskie oryginalne wydania dzieł Fryderyka Chopina
Chronologia pierwszych wydań francuskich
Wydania dzieł Chopina w świetle prawa  francuskiego
Charakterystyka pierwszych wydań francuskich
Konkluzja
Aneks (Fryderyk Chopin Ballada op. 38)

Hanna Wróblewska-Straus, teksty francuskie przełożyła Julia Hartwig

Korespondencja Chopina, jego przyjaciół i znajomych oraz omówienie wpływów muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Indeks nazwisk

Teresa Czerwińska

Dziennik podróży Józefa Kalasantego Jędrzejewicza - nieznany przyczynek do dziejów rodzin Chopinów i Jędrzejewiczów
Ustalenie autorstwa
Treść dziennika i jego autor jako podróżnik
Analiza porównawcza diariuszy. Postawa życiowa młodego  Jędrzejewicza
Wątek romantyczny: miłość do Ludwiki Chopin
Stosunek Jędrzejewicza do rodziny Chopinów: jego  ewolucja w latach 1825-1853
Dziennik Jędrzejewicza jako uzupełnienie "Spowiedzi"  Ludwiki
Aneks

Wojciech Nowik

Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890-1938) - w cieniu zapomnienia

Maciej Gołąb

Ludwik Bronarski (1890-1975)

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1991-1993

SPRAWOZDANIA

Maciej Gołąb

Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło: Katalog dzieł Fryderyka Chopina

Jerzy Popiel

Chopina Metoda uczenia gry na fortepianie (recenzja publikacji J.-J. Eigeldingera Frédéric Chopin. Esquitsses pour une methode de piano)

Wojciech Nowik

Na tropach formy gatunkowej Chopinowskiej ballady (recenzja książki J. Samsona Chopin: The Four Ballades)

Wojciech Nowik

J. Samson (red.) The Cambridge Companion to Chopin

Jean-Jacques Eigeldinger

Frédéric Chopin et les lettres. Actes du Colloque franco-polonais organizé par la Centre de Civilisation Française a l'Université de Varsovie avec la collaboration de la Société Frédéric Chopin

Francis Claudon

Porównawcza recepcja Chopina we Francji i w Polsce.
II sesja naukowa

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1991

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1992

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1993

***

Elisabeth Parmentier. Założyciel i wiceprezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Paryżu

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dwudziestu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Contents

TOM 22/23 (1998)

SPIS ILUSTRACJI

Witold Straus

Żegnamy zasłużonych działaczy Czeskiego Towarzystwa Chopinowskiego

Jan Ekier

Z zagadnień wydawania utworów pośmiertnych Fryderyka Chopina. Julian Fontana jako wydawca Oeuvres posthumes Chopina
Krótki rys życia Fontany
Relacje osobiste i muzyczne Chopina i Fontany
Julian Fontana jako muzyk
Prace Fontany nad dziełami pośmiertnymi Chopina
Stosunek Fontany do tekstu nutowego dzieł pośmiertnych  Chopina
Dowolna ingerencja Fontany w tekst pośmiertnych utworów  Chopina
Wartość przekazów Fontany dla dziesiejszego edytorstwa
Aneks I. List Juliana Fontany do Ludwiki Jędrzejewiczowej  w Warszawie
Aneks II. Pełnomocnictwo rodziny Chopina dla Juliana  Fontany dotyczące wydania dzieł pośmiertnych Fryderyka  Chopina
Aneks III. Juliana Fontany Posłowie z tekstem nutowym  Dzieł Pośmiertnych
Aneks IV. List siostry Chopina Izabeli Barcińskiej do firmy  A. M. Schlesingera w sprawie wydania pieśni Chopina
Bibliografia

Jean-Jacques Eigeldinger

Końcowa redakcja Preludiów op. 28 Chopina. Autografy

Jim Samson

Edukacja muzyczna Chopina

Mieczysław Tomaszewski

Obecność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców
Fragment konkretnego utworu Chopina włączony w utwór  innego twórcy (Reminiscencje - Aluzje - Cytaty - Collage)
Konkretny utwór Chopina poddany przekształceniom,  dopełniany i rozwijany (Transkrypcje i aranżacje - Wokalizacje  i "tropowania" - Wariacje - Parafrazy, fantazje, metamorfozy)
Elementy stylu Chopina w twórczości innego kompozytora  (Naśladownictwa bezpośrednie - Kontynuacje - Powroty -  Naśladownictwa wtórne)
Idiomy ekspresywno-semantyczne Chopina i ich rezonans  (Idiom pianistyczny - Idiom folklorystyczny - Idiom liryczno-  nokturnowy - Idiom nostalgiczny - Idiom narracyjno-balladowy  - Idiom dramatyczno-heroiczny - Idiom salonu - Idiom  "morbidezzy")
Bibliografia

Hanna Wróblewska-Straus

Autografy Chopina niezmierną rzadkością. Korespondencja Chopina w zbiorach muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
Bibliografia
Indeks nazwisk i instytucji

Francesca Perruccio-Sica

Recepcja Chopina we Włoszech w świetle doniesień "Gazetta Musicale di Milano" (1842-1902)

André Delapierre

Spadek po Chopinie
Zgłoszenie zgonu, nałożenie pieczęci, spis inwentarza
Potwierdzenie prawa do spadku
Zgłoszenie sprzedaży
Pełnomocnictwo
Wyprzedaż pośmiertna
List do Mec. Ridela
Dokumenty różne
Oświadczenie przeniesienia praw po śmierci
Bibliografia

Teresa Czerwińska

Faksymilia autografów czterech kompozytorów - pozostałość po kolekcji Chopina
Przegląd źródeł i literatury
Opis druków faksymilowych
Dzieje faksymiliów
Faksymilia u Chopina
Ślady zachowane po kolekcji do dziś. Jej najnowsze dzieje u  spadkobierców w XX wieku…
Tablica genealogiczna rodów Jędrzejewiczów, Chopinów i  Ciechomskich - wkładka

Jean-Jacques Eigeldinger

Wizerunek Chopina w pismach Wilhelma Lenza

Czesław Sielużycki

Studium genealogiczno-historyczne rodu Skarbków i rodziny matki Chopina (Krzyżanowskich)
Kujawska gałąź rodu Skarbków herbu Habdank
Rodzina matki Chopina - Krzyżanowscy
Bibliografia
Genealogia kujawskiej gałęzi rodu Skarbków na przełomie  XVIII-XIX w. - wkładka
Genealogia rodziny matki Chopina - wkładka

Krystyna Konarkowska-Juszyńska

Józef Hofmann jako chopinista
Wprowadzenie
Zagadnienia melodyczne
Zagadnienia rytmiczne
Dynamika
Agogika
Artykulacja
Wnioski
Aneks

Regina Smendzianka

Kilka refleksji po XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Arie Vardi

O kryterium smaku (uwagi po XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

Barbara Niewiarowska

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Teresa Lewandowska

XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie - imprezy towarzyszące i wydawnictwa

Irena Poniatowska

Wystawa Chopin i Liszt. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Warszawa 1-30 X 1995

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1994-1995

RECENZJE

Irena Poniatowska

Fryderyk Chopin. Szkice do metody gry fortepianowej. Teksty zebrał i przedstawił Jean-Jacques Eigeldinger. Przełożył Z. Skowron

Mieczysław Tomaszewski

Zofia Chechlińska: Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina. "Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis", I. Kraków 1955, Musica Iagiellonica
Pojęcie wariacji
Morfologia wariacji
Wariacje mikrostruktur
Wariacje makrostruktur

Wojciech Nowik

Pomiędzy mową dźwięków a mową uczuć - recenzja książki T. A. Zielińskiego "Chopin. Życie i droga twórcza". Kraków 1993, PWM

Wojciech Nowik

Nowe spojrzenie na muzykę Chopina oraz jej interpretację w Chopin Studies nr 2 (pod red. J. Rinka i J. Samsona. Cambridge University Press, 1994)

Jean-Jacques Eigeldinger

La fortune de Frédéric Chopin, 2. Pod redakcją Zbigniewa Naliwajka,l Hanny Wróblewskiej-Straus i Joanny Żurowskiej. Warszawa 1955

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1994

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1995

Biel Mesquida

In Memoriam Marguerite Ferrá-Boutroux

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dwudziestu jeden tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Contents

***

Indeks nazwisk

TOM 24/25 (2001)

Spis ilustracji

ROZPRAWY I ESEJE

Teresa Chylińska

Kornel Michałowski (1923-1998)

Bengt Edlund

Refleksje nad pewnym preludium

Artur Szklener

Fantazja f-moll op. 49 Fryderyka Chopina w świetle wybranych metod analitycznych

Jean-Jacques Eigeldinger

Carl Filtsch - lustrzane odbicie Chopina (na marginesie apokryficznej publikacji)

Sophie Ruhlmann

Carl Cansatt, lekarz i muzyk niemiecki. Portret, listy i odkrycie podróży Chopina do Brukseli

BIBLIOGRAFIA

Andrzej Jazdon

Bibliografia chopinowska 1996-2000. Indeks

DYSKOGRAFIA

Paweł Bagnowski

Dyskografia chopinowska. Nagrania na wałkach fonograficznych. Nagrania na rolkach. Indeks

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Mieczysław Tomaszewski

Ryszard Przybylski: "Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina"

Zofia Helman

Mieczysław Tomaszewski: Frederic Chopin und seine Zeit

Paweł Kamiński

Monografia czy kompendium? - recenzja z książki Mieczysława Tomaszewskiego "Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans"

Irena Poniatowska

Mieczysław Tomaszewski: "Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i materiały

Mieczysław Tomaszewski

Wojciech Nowik: "Chopinowski idiom sonatowy"

Zofia Chechlińska

Fryderyk Chopin. Leksykon multimedialny M. Tomaszewskiego

Zbigniew Skowron

Sylvie Delaigue-Moins "Chopin w Nohant"

Rafał Prinke

Andrzej Sikorski, Piotr Mysłakowski: "Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość"

Elżbieta Szczepańska-Lange

Chopin w świetle "gender studies" - o książce Jeffreya Kallberga "Chopin at the Boundaries. Sex, History and Musical Genre"

Andrzej Jasiński

Po lekturze książki Reginy Smendzianki "Jak grać Chopina - próba odpowiedzi"

Zbigniew Skowron

Wydania faksymilowe autografów Chopina ze zbiorów Muzeum w Towarzystwie im. F. Chopina w Warszawie

Paulina Cwalińska

II Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny "Chopin i jego twórczość w kontekście kultury"

Leszek Polony

Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych (relacja z Konferencji Chopinologicznej w Akademii Muzycznej w Warszawie)

Zbigniew Skowron

Wystawa "Chopin daleko rozsławił swe imię". TiFC 1999-2000

Elżbieta Szczepańska-Lange

Koncerty fortepianowe Chopina w nagraniu Krystiana Zimermana i "Polskiej Orkiestry Festiwalowej"

Andrzej Jasiński

Po XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Refleksje jurora

Regina Smendzianka

Refleksje po XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina

Barbara Niewiarowska

XIV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (sprawozdanie)

***

Noty o autorach niniejszego tomu

***

Treść tomów 1-23 "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks

 

TOM 30 / 2022

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society: history and activity 

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève) 
Kiedy Chopin komponował, grał i uczył wykonywać „Preludia”. Streszczenie, J.J. Eigeldinger, 2022.30
When Chopin composed, played and taught others to perform the ‘Preludes’. Summary, J.J. Eigeldinger, 2022.30

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski) 
Odnalezione wizytówki Fryderyka Chopina. Przyczynek do jego korespondencji ze Stefanem Witwickim. Streszczenie, Z. Skowron, 2022.30
Fryderyk Chopin’s rediscovered visiting cards. A contribution to his correspondence with Stefan Witwicki. Summary, Z. Skowron, 2022.30 

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne), ANDRZEJ SIKORSKI (Warszawa, Uniwersytet Warszawski) 
Skarbkowie i Chopinowie. Studium wzajemnych relacji. Streszczenie, P. Mysłakowski, A. Sikorski, 2022.30
The Skarbeks and the Chopins: a study of mutual relations. Summary, P. Mysłakowski, A. Sikorski, 2022.30

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek) 
Działalność Komitetu Budowy Pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 1901–1914. Streszczenie, K. Dorcz, 2022.30
The work of the Committee for the Construction of a Monument to Fryderyk Chopin in Warsaw, 1901–1914. Summary, K. Dorcz, 2022.30 

M A T E R I A Ł Y  •  M A T E R I A L S

ANNA ADAMUŃSKA-TASAK, URSZULA KRÓL, MAGDALENA KULIG, SEWERYN KUTER (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina)
Nabytki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2018–2021. Streszczenie, A. Adamusińska i in., 2022.30
Acquisitions of the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw 2018–2021. Summary, A. Adamusińska i in., 2022.30 

KRZSZTOF DORCZ (Włocławek), PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Matce Chopina – w 240. rocznicę chrztu w Izbicy Kujawskiej. Streszczenie, K. Dorcz, P. Mysłakowski, 2022.30 
To Chopin’s mother – on the 240th anniversary of her baptism in Izbica Kujawska. Summary, K. Dorcz, P. Mysłakowski, 2022.30 

KAROLINA PYRKOSZ (Włocławek) 
Przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich chrzcielnicy z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej. Streszczenie, K. Pyrkosz, 2022.30 
The conservation and restoration of the font in the Church of the Assumption in Izbica Kujawska. Summary, K. Pyrkosz, 2022.30 

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Matka chrzestna Chopina – Anna ze Skarbków Wiesiołowska. Nowe ustalenia biograficzne. Streszczenie, P. Mysłakowski, Matka chrzestna, 2022.30 
Chopin’s godmother, Anna Wiesiołowska, née Skarbek: new biographical findings. Summary, P. Mysłakowski, Chopin’s godmother, 2022.30

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Siostrzeniec Chopina – Henryk „Laury” Jędrzejewicz.  Zagadka zgonu rozwiązana. Streszczenie, P. Mysłakowski, Siostrzeniec Chopina, 2022.30 
Chopin’s nephew, Henryk ‘Laury’ Jędrzejewicz: the riddle of his death resolved. Summary, P. Mysłakowski, Chopin’s nephew, 2022.30

Noty o autorach / Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–29 (1956–2001, 2018–2021) / List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–29 (1956–2001, 2018–2021)
Spis ilustracji / List of illustration
Indeks nazwisk / Index of names 

 

TOM 30 / 2022

RECENZENCI: prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Rafał Prinke (Poznań, Polska Akademia Nauk, oddział w Poznaniu; Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu), dr Tomasz Sławiński (Warszawa, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2022

 

TOM 29 / 2021

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

KRZYSZTOF BILICA (Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów)
„Koguta pianie przed świtem” à la rondeau. Streszczenie, K. Bilica, 2021.29
‘Crowing before dawn’ à la rondeau. Summary, K. Bilica, 2021.29

LUBA KIJANOWSKA-KAMIŃSKA (Ukraina, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki) 
Chopin w ujęciu ukraińskiego kompozytora Wasyla Barwińskiego. Streszczenie, L. Kijanowska-Kamińska, 2021.29
Ukrainian composer Vasyl Barvinsky’s take on Chopin. Summary, L. Kijanowska-Kaminska, 2021.29

WŁODZIMIERZ PIGŁA (Warszawa, Biblioteka Narodowa – Zakład Zbiorów Muzycznych) 
Inspiracje chopinowskie w twórczości Maria Castelnuova-Tedesca. Streszczenie, W. Pigła, 2021.29
Chopinian inspirations in the work of Mario Castelnuovo-Tedesco. Summary, W. Pigła, 2021.29

JOANNA ŻUROWSKA (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki)
Chopin w powieści Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”. Streszczenie, J. Żurowska, 2021.29
Chopin in Marcel Proust’s “A la recherche du temps perdu”. Summary, J. Żurowska, 2021.29

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne) 
Genealogiczna zasługa Fryderyka Chopina i konsekwencje nowych odkryć metrykalnych. Streszczenie, P. Mysłakowski, 2021.29
Fryderyk Chopin’s contribution to genealogical research and the consequences of newly discovered records. Summary, P. Mysłakowski 

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek) 
Problem daty urodzenia Fryderyka Chopina na pomnikach i tablicach pamiątkowych z lat 1850–1910. Streszczenie, K. Dorcz, 2021.29
The question of Chopin’s date of birth on monuments and commemorative plaques from the years 1850–1910. Summary, K. Dorcz, 2021.29 

Noty o autorach Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–28 (1956–2001, 2018–2020) List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–28 (1956–2001, 2018–2020)
Spis ilustracji List of illustrations
Indeks nazwisk  Index of names

 

TOM 29 / 2021

RECENZENCI: prof. dr hab. Piotr Dahlig (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak (Warszawa, Instytut Sztuki PAN), prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. UZ, dr hab. Barbara Literska (Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Irena Poniatowska (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), dr hab. Andrzej Sikorski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) 

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2021 

 

TOM 28 / 2020

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève)
Repertuar i poglądy pedagogiczne Chopina. Nieznane źródła. Streszczenie, J.J. Eigeldinger
Chopin’s pedagogic repertoire and views. Unknown sources. Summary, J.J. Eigeldinger

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Pobyt Fryderyka Chopina i George Sand w Genui w maju 1839 roku w świetle nowo odkrytych dokumentów. Streszczenie, Z. Skowron
Fryderyk Chopin and George Sand’s stay in Genoa in May 1839 in the light of newly discovered documents. Summary, Z. Skowron

KUNIKO INOUE (Warszawa)
Historia dwóch listów Fryderyka Chopina do Adolphe’a Gutmanna. Streszczenie, K. Inoue
The history of two letters written by Fryderyk Chopin to Adolphe Gutmann. Summary, K. Inoue

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Wokół biografii i genealogii Juliana Fontany. Streszczenie, P. Mysłakowski
On the biography and genealogy of Julian Fontana. Summary, P. Mysłakowski

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek)
Warszawskie pomniki Fryderyka Chopina w drugiej połowie XIX wieku. Streszczenie, K. Dorcz
Warsaw monuments to Fryderyk Chopin during the second half of the nineteenth century. Summary, K. Dorcz

PIOTR DAHLIG (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Fryderyk Chopin na znakach pocztowych. Streszczenie, P. Dahlig
Fryderyk Chopin on postage stamps. Summary, Piotr Dahlig

TOKIMASA SEKIGUCHI (Japonia, Tokio, Tokyo University of Foreign Studies)
Refleksje tłumacza nowej „Korespondencji Fryderyka Chopina”. Streszczenie, T. Sekiguchi
Reflections of a translator of the new ‘Correspondence of Fryderyk Chopin’. Summary, T. Sekiguchi

M A T E R I A Ł Y • M A T E R I A L S

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Nowe odkrycia genealogiczne dotyczące dziadków Fryderyka Chopina. Streszczenie – odkrycia genealogiczne, P. Mysłakowski
New genealogical discoveries relating to Fryderyk Chopin’s grandparents. Summary, genealogical discoveries, P. Mysłakowski

Noty o autorach • Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–26 (1956–2001, 2018, 2019) •
List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–26 (1956–2001, 2018, 2019)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

 

TOM 28 / 2020

RECENZENCI: prof. Julian Auleytner (Warszawa, Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim), mgr Piotr Dmochowski (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Andrzej Sikorski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Walocha (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, em.), dr Joanna Żurowska (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2020

 

TOM 27 / 2019

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

KRZYSZTOF BILICA (Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów)
Elsnerowskie „prawo penultimy” i jego znaczenie dla muzyki polskiej i europejskiej. Streszczenie, K. Bilica
Elsner’s ‘law of the penultima’ and its significance for Polish and European music. Summary

ZOFIA HELMAN (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Konserwatorium a Królewski Uniwersytet Warszawski w latach 1821–1831. Streszczenie, Z. Helman
The Conservatory and the Royal University of Warsaw 1821–1831. Summary

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève) 
Chopin i Alkan. W poszukiwaniu podobieństw. Streszczenie, J.J. Eigeldinger
Chopin and Alkan: In search of similarities. Summary

DANIELE PISTONE (Francja, Sorbonne-Universite)
Chopin i hołd dla Belliniego. Wieloznaczność zwiastująca przyszłość. Streszczenie, D. Pistone
Chopin and the tribute to Bellini: Ambiguity heralding the future. Summary

MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Rytm w Chopinowskich „Mazurkach”. Wybrane przykłady punktów stycznych muzyki i tańca. Streszczenie, M. Demska-Trębacz
Rhythm in Chopin’s ‘mazurkas’: selected examples of points of contact between music and dance. Summary

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Nieznane autografy listów Fryderyka Chopina z kolekcji amerykańskich. Streszczenie, Z. Skowron
Unknown autograph manuscripts of Fryderyk Chopin’s letters from American collections. Summary

RENATA SUCHOWIEJKO (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii)
Kolekcja chopinowska Édouarda Ganche’a w świetle nowych źródeł. Streszczenie, R. Suchowiejko
Edouard Ganche’s Chopin collection in light of new sources. Summary

JEREMIUSZ GLENSK (Poznań)
Unikatowe chopiniana w kolekcji Ewy i Jeremiusza Glensków z Poznania. Streszczenie, J. Glensk
Unique Chopiniana in the collection of Ewa and Jeremiusz Glensk of Poznań. Summary

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Błędy, półprawdy i legendy w biografiach Fryderyka Chopina oraz nowe ustalenia źródłowe.
Streszczenie, P. Mysłakowski

Errors, half-truths and legends in biographies of Fryderyk Chopin and new source findings. Summary

M A T E R I A Ł Y • M A T E R I A L S

BARBARA ŚNIEŻEK (Warszawa, Polska Akademia Nauk)
Bibliografia chopinowska 2006–2009 • Chopin bibliography 2006–2009

Noty o autorach • Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–26 (1956–2001, 2018) •
List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–26 (1956–2001, 2018)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

 

TOM 27 / 2019

RECENZENCI: prof. dr hab. Piotr Dahlig (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. UJ, dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Joanna Dzidowska (Warszawa), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), dr hab. Paweł Kamiński (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), dr Aleksander Łupienko (Warszawa, Instytut Historii PAN), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, em.)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2019

 

TOM 26 / 2018

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society: history and activity

JAN EKIER (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Próba odnalezienia pokrewieństwa pomiędzy utworkiem Chopina zwanym „Żydkiem” a opusowanymi jego Mazurkami. Streszczenie, J. Ekier
An attempt to discover similarities between Chopin’s work known as ‘Żydek’ [The little Jew] and his mazurkas with opus number. Summary, J. Ekier

HENRYK F. NOWACZYK (Poznań)
Książę Antoni Radziwiłł i Fryderyk Chopin – początki znajomości w świetle źródeł. Streszczenie, H. Nowaczyk
Prince Antoni Radziwiłł and Fryderyk Chopin – the start of their acquaintance in the light of sources. 
Summary, H. Nowaczyk

ALAN WALKER (Kanada, Uniwersytet w Ontario)
Fryderyk Chopin i Camille Pleyel: angielskie interludium – lipiec 1837 
Fryderyk Chopin and Camille Pleyel: an English interlude – July 1837. Summary, A. Walker

BARBARA LITERSKA (Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski)
„Suita d-moll” Milija Bałakiriewa jako przykład recepcji Chopina w Rosji. Streszczenie, B. Literska
Mily Balakirev’s Suite in D minor as an example of Chopin reception in Russia. Summary, B. Literska

BENIAMIN VOGEL (Szwecja, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet Szczeciński)
Fortepianowy pejzaż ziem polskich czasów Chopina. Streszczenie, B. Vogel
The piano landscape of Polish lands in Chopin’s times. Summary, B. Vogel

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek), PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Losy serca Fryderyka Chopina. Streszczenie, K. Dorcz, P. Mysłakowski
The fortunes of Fryderyk Chopin’s heart. Summary, K. Dorcz, P. Mysłakowski

ANDRZEJ KOSS, JANUSZ MRÓZ (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych)
Konserwacja nagrobka Fryderyka Chopina na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu (1995–2018). Streszczenie, A. Koss, J. Mróz
The conservation of Fryderyk Chopin’s grave at Père-Lachaise cemetery in Paris (1995–2018). Summary, A. Koss, J. Mróz

M A T E R I A Ł Y  •  M A T E R I A L S

MACIEJ JANICKI, MAGDALENA KULIG, GRAŻYNA MICHNIEWICZ (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina)
Nabytki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2005–2017. Streszczenie, M. .Janicki, G. Michniewicz, M. Kulig
Acquisitions of the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw in the years 2005–2017. Summary, M. Janicki, G. Michniewicz, M. Kulig

BARBARA ŚNIEŻEK (Warszawa, Polska Akademia Nauk)
Bibliografia chopinowska 2001–2005 • Chopin bibliography 2001–2005

Noty o autorach • Biographical notes about the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–25 (1956–2001) • Contents of Rocznik Chopinowski vols. 1–25 (1956–2001)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

 

TOM 26 / 2018

RECENZENCI: prof. dr hab. Mieczysława Demska-Trębacz (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), prof. UJ, dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. Maria Ludwika Gabryś (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), Piotr Mysłakowski (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne), prof. dr hab. Krzysztof Rottermund (Berlin, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, em.) 

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2018 

 

* * *

 

Reaktywowanie serii „Rocznik Chopinowski” i wydanie tomu 26 uczciliśmy 29 listopada 2018 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Promocji towarzyszył recital pianistyczny: utwory Fryderyka Chopina wykonał Thomas Prat (Francja). W roli prelegentów w spotkaniu wzięli udział: Dorota Janiszewska-Jakubiak (dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”), prof. Bronisława Kawalla (prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (dyrektor Instytutu Muzykologii UW) i dr Ewa Sławińska-Dahlig (redaktor naczelny „Rocznika”, członek Zarządu TiFC). Prowadzenie: Jerzy Ossowski (TiFC). Tom 26 „Rocznika” jest do nabycia w siedzibie TiFC, a także w wybranych księgarniach muzycznych.

* * *

 

Promocja tomu 27 „Rocznika Chopinowskiego” – w 85. rocznicę istnienia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina – odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica 6 listopada 2019 roku z udziałem prof. Bronisławy Kawalla i dr Ewy Sławińskiej-Dahlig, a także autorów: Piotra Mysłakowskiego i Jeremiusza Glenska. Uroczystość poprowadził Jerzy Ossowski. Promocji towarzyszył recital fortepianowy Karola Radziwonowicza.
Wydanie tomu 27 „Rocznika” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu „Polonika”.