Rocznik Chopinowski

ISSN 0208-5992

„ROCZNIK CHOPINOWSKI” to periodyk naukowy wydawany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Pierwszy tom „Rocznika” ukazał się w 1956 roku. Inicjatorami jego wydawania była Rada Naukowa TiFC. Współwydawcą pierwszego tomu było Polskie Wydawnictwo Muzyczne, a pierwszym redaktorem naczelnym został Józef  Michał Chomiński.
Do 2001 roku opublikowano 25 tomów, po czym nastąpiła siedemnastoletnia przerwa.
Decyzją Zarządu TiFC, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, periodyk wznowiono w 2018 roku. Zachowano ciągłość w numeracji tomów.  
Celem „Rocznika Chopinowskiego” jest prezentacja stanu badań oraz najnowszych kierunków współczesnej chopinologii.
„Rocznik” wydawany jest w wersji drukowanej (papierowej).
Artykuły publikowane są w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim. 

PODSTAWOWE INFORMACJE:


ISSN: 0208-5992 
rok założenia: 1956 
periodyczność: rocznik 
medium: papierowe 
format: B5 
objętość: ok. 300 stron 
język główny: polski 
abstrakty: język angielski 

RADA REDAKCYJNA

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, profesor emerytowany),

prof. dr hab. Zofia Helman
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, profesor emerytowany),

prof. UZ, dr hab. Barbara Literska
(Uniwersytet Zielonogórski, prorektor ds. Studenckich),

prof. dr hab. Zbigniew Skowron
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, profesor emerytowany),

dr Ewa Sławińska-Dahlig
(Warszawa, redaktor naczelny, muzykolog, dyrektor generalny TiFC),

prof. dr hab. Beniamin Vogel
(Szwecja, Uniwersytet w Lund; Uniwersytet Szczeciński, profesor emerytowany),

mgr Hanna Wróblewska-Straus
(Warszawa, muzykolog, wieloletni dyrektor i kustosz Muzeum Fryderyka Chopina w TiFC).

ADRES REDAKCJI

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43, piętro III 
00-355 Warszawa
tel.: (+48) 22 826 65 49
(+48) 22 828 38 73
tel./fax: (+48) 22 827 95 89
e-mail: info@chopin.pl

Redakcja merytoryczna i koordynacja:
dr Ewa Sławińska-Dahlig
e-mail: e.slawinska-dahlig@chopin.pl

Tłumaczenia streszczeń na język angielski: John Comber
Skład i łamanie: Agnieszka Kownacka
Korekta: Maria Aleksandrow
Projekt okładki: Piotr Gil

PROCEDURA RECENZYJNA

Wszystkie artykuły nadesłane przez autorów podlegają procedurze recenzyjnej. Recenzentów powołuje wydawca. Artykuły są kierowane do przynajmniej dwóch recenzentów, możliwie najbardziej kompetentnych w tematyce artykułów przygotowywanych do wydania. Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent rekomenduje przyjęcie albo nieprzyjęcie tekstu do druku. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, przed opracowaniem redakcyjnym. Są to recenzje „podwójnie ślepe” – obustronnie anonimowe, z zachowanie zasad poufności (ani autor, ani recenzent nie znają swoich tożsamości). Redakcja dokłada wszelkich starań, aby między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Recenzenci oceniają teksty, korzystając z formularza dostarczonego przez redakcję. Lista recenzentów jest publikowana w każdym tomie „Rocznika Chopinowskiego” oraz na stronie internetowej. Recenzenci są niezależni, reprezentują różne jednostki naukowe. W przypadku, gdy rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członka Rady Redakcyjnej. Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułu przedstawionego mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta. Nadesłanie artykułu do publikacji w „Roczniku Chopinowskim” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


TOM 31 / 2023

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – history and activity

Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)

Projekt biografii Fryderyka Chopina autorstwa Wojciecha Grzymały. Streszczenie, Z. Skowron, 2023.31

Project for a biography of Fryderyk Chopin by Wojciech Grzymała. Summary, Z. Skowron, 2023.31

Ewa Sławińska-Dahlig (Warszawa, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina)

Śpiewki kurpiowskie Teofila Kwiatkowskiego w kontekście przyjaźni z Fryderykiem Chopinem. Streszczenie, E. Sławińska-Dahlig, 2023.31

Teofil Kwiatkowski’s Kurpian songs within the context of his friendship with Fryderyk Chopin. Summary, E. Sławińska-Dahlig, 2023.31

Wojciech Przybyszewski (Warszawa)

Winieta Wojciecha Gersona zdobiąca druki muzyczne z utworami Fryderyka Chopina i jej ukryte przesłanie. Streszczenie, W. Przybyszewski, 2023.31

Wojciech Gerson’s vignette adorning music prints of works by Fryderyk Chopin and its hidden message. Summary, W. Przybyszewski, 2023. 31

Krzysztof Dorcz (Warszawa)

Historia datowania urodzin Fryderyka Chopina od pierwszej połowy XIX wieku do współczesności. Streszczenie, K. Dorcz, 2023. 31

The history of the dating of Fryderyk Chopin’s birth, from the first half of the nineteenth century to the present day. Summary, K. Dorcz, 2023.31

MATERIAŁY • MATERIALS

Działalność Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w okresie 20-lecia Polski Ludowej, [oprac. Stefania Douglas 1965]

Pięćdziesiąt lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. 1934–1984, [oprac. I. Poniatowska, H. Wróblewska-Straus 1984]

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 1934–1989. Realizacja zadań statutowych i nowe inicjatywy, [oprac. T. Lewandowska 1989]

Noty o autorach • Notes on the authors

Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–30 (1956–2001, 2018–2022) • List of contents of the Rocznik Chopinowski vols. 1–30 (1956–2001, 2018–2022)

Spis ilustracji • List of illustrations

Indeks nazwisk • Index of names

TOM 31 / 2023

RECENZENCI: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, profesor emerytowany), prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski (Wrocław, Instytut Muzykologii UWr), dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez (Warszawa, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig
Tłumaczenia streszczeń: John Comber
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2023


TOM 30 / 2022

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society: history and activity 

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève) 
Kiedy Chopin komponował, grał i uczył wykonywać „Preludia”. Streszczenie, J.J. Eigeldinger, 2022.30
When Chopin composed, played and taught others to perform the ‘Preludes’. Summary, J.J. Eigeldinger, 2022.30

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski) 
Odnalezione wizytówki Fryderyka Chopina. Przyczynek do jego korespondencji ze Stefanem Witwickim. Streszczenie, Z. Skowron, 2022.30
Fryderyk Chopin’s rediscovered visiting cards. A contribution to his correspondence with Stefan Witwicki. Summary, Z. Skowron, 2022.30 

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne), ANDRZEJ SIKORSKI (Warszawa, Uniwersytet Warszawski) 
Skarbkowie i Chopinowie. Studium wzajemnych relacji. Streszczenie, P. Mysłakowski, A. Sikorski, 2022.30
The Skarbeks and the Chopins: a study of mutual relations. Summary, P. Mysłakowski, A. Sikorski, 2022.30

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek) 
Działalność Komitetu Budowy Pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 1901–1914. Streszczenie, K. Dorcz, 2022.30
The work of the Committee for the Construction of a Monument to Fryderyk Chopin in Warsaw, 1901–1914. Summary, K. Dorcz, 2022.30 

M A T E R I A Ł Y  •  M A T E R I A L S

ANNA ADAMUŃSKA-TASAK, URSZULA KRÓL, MAGDALENA KULIG, SEWERYN KUTER (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina)
Nabytki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2018–2021. Streszczenie, A. Adamusińska i in., 2022.30
Acquisitions of the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw 2018–2021. Summary, A. Adamusińska i in., 2022.30 

KRZSZTOF DORCZ (Włocławek), PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Matce Chopina – w 240. rocznicę chrztu w Izbicy Kujawskiej. Streszczenie, K. Dorcz, P. Mysłakowski, 2022.30 
To Chopin’s mother – on the 240th anniversary of her baptism in Izbica Kujawska. Summary, K. Dorcz, P. Mysłakowski, 2022.30 

KAROLINA PYRKOSZ (Włocławek) 
Przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich chrzcielnicy z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej. Streszczenie, K. Pyrkosz, 2022.30 
The conservation and restoration of the font in the Church of the Assumption in Izbica Kujawska. Summary, K. Pyrkosz, 2022.30 

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Matka chrzestna Chopina – Anna ze Skarbków Wiesiołowska. Nowe ustalenia biograficzne. Streszczenie, P. Mysłakowski, Matka chrzestna, 2022.30 
Chopin’s godmother, Anna Wiesiołowska, née Skarbek: new biographical findings. Summary, P. Mysłakowski, Chopin’s godmother, 2022.30

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Siostrzeniec Chopina – Henryk „Laury” Jędrzejewicz.  Zagadka zgonu rozwiązana. Streszczenie, P. Mysłakowski, Siostrzeniec Chopina, 2022.30 
Chopin’s nephew, Henryk ‘Laury’ Jędrzejewicz: the riddle of his death resolved. Summary, P. Mysłakowski, Chopin’s nephew, 2022.30

Noty o autorach / Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–29 (1956–2001, 2018–2021) / List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–29 (1956–2001, 2018–2021)
Spis ilustracji / List of illustration
Indeks nazwisk / Index of names 

TOM 30 / 2022

RECENZENCI: prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Rafał Prinke (Poznań, Polska Akademia Nauk, oddział w Poznaniu; Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu), dr Tomasz Sławiński (Warszawa, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2022


TOM 29 / 2021

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

KRZYSZTOF BILICA (Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów)
„Koguta pianie przed świtem” à la rondeau. Streszczenie, K. Bilica, 2021.29
‘Crowing before dawn’ à la rondeau. Summary, K. Bilica, 2021.29

LUBA KIJANOWSKA-KAMIŃSKA (Ukraina, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki) 
Chopin w ujęciu ukraińskiego kompozytora Wasyla Barwińskiego. Streszczenie, L. Kijanowska-Kamińska, 2021.29
Ukrainian composer Vasyl Barvinsky’s take on Chopin. Summary, L. Kijanowska-Kaminska, 2021.29

WŁODZIMIERZ PIGŁA (Warszawa, Biblioteka Narodowa – Zakład Zbiorów Muzycznych) 
Inspiracje chopinowskie w twórczości Maria Castelnuova-Tedesca. Streszczenie, W. Pigła, 2021.29
Chopinian inspirations in the work of Mario Castelnuovo-Tedesco. Summary, W. Pigła, 2021.29

JOANNA ŻUROWSKA (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki)
Chopin w powieści Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”. Streszczenie, J. Żurowska, 2021.29
Chopin in Marcel Proust’s “A la recherche du temps perdu”. Summary, J. Żurowska, 2021.29

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne) 
Genealogiczna zasługa Fryderyka Chopina i konsekwencje nowych odkryć metrykalnych. Streszczenie, P. Mysłakowski, 2021.29
Fryderyk Chopin’s contribution to genealogical research and the consequences of newly discovered records. Summary, P. Mysłakowski 

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek) 
Problem daty urodzenia Fryderyka Chopina na pomnikach i tablicach pamiątkowych z lat 1850–1910. Streszczenie, K. Dorcz, 2021.29
The question of Chopin’s date of birth on monuments and commemorative plaques from the years 1850–1910. Summary, K. Dorcz, 2021.29 

Noty o autorach • Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–28 (1956–2001, 2018–2020) • List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–28 (1956–2001, 2018–2020)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

TOM 29 / 2021

RECENZENCI: prof. dr hab. Piotr Dahlig (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak (Warszawa, Instytut Sztuki PAN), prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. UZ, dr hab. Barbara Literska (Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Irena Poniatowska (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), dr hab. Andrzej Sikorski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) 

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2021 

 


TOM 28 / 2020

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève)
Repertuar i poglądy pedagogiczne Chopina. Nieznane źródła. Streszczenie, J.J. Eigeldinger
Chopin’s pedagogic repertoire and views. Unknown sources. Summary, J.J. Eigeldinger

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Pobyt Fryderyka Chopina i George Sand w Genui w maju 1839 roku w świetle nowo odkrytych dokumentów. Streszczenie, Z. Skowron
Fryderyk Chopin and George Sand’s stay in Genoa in May 1839 in the light of newly discovered documents. Summary, Z. Skowron

KUNIKO INOUE (Warszawa)
Historia dwóch listów Fryderyka Chopina do Adolphe’a Gutmanna. Streszczenie, K. Inoue
The history of two letters written by Fryderyk Chopin to Adolphe Gutmann. Summary, K. Inoue

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Wokół biografii i genealogii Juliana Fontany. Streszczenie, P. Mysłakowski
On the biography and genealogy of Julian Fontana. Summary, P. Mysłakowski

KRZYSZTOF DORCZ (Włocławek)
Warszawskie pomniki Fryderyka Chopina w drugiej połowie XIX wieku. Streszczenie, K. Dorcz
Warsaw monuments to Fryderyk Chopin during the second half of the nineteenth century. Summary, K. Dorcz

PIOTR DAHLIG (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Fryderyk Chopin na znakach pocztowych. Streszczenie, P. Dahlig
Fryderyk Chopin on postage stamps. Summary, Piotr Dahlig

TOKIMASA SEKIGUCHI (Japonia, Tokio, Tokyo University of Foreign Studies)
Refleksje tłumacza nowej „Korespondencji Fryderyka Chopina”. Streszczenie, T. Sekiguchi
Reflections of a translator of the new ‘Correspondence of Fryderyk Chopin’. Summary, T. Sekiguchi

M A T E R I A Ł Y • M A T E R I A L S

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Nowe odkrycia genealogiczne dotyczące dziadków Fryderyka Chopina. Streszczenie – odkrycia genealogiczne, P. Mysłakowski
New genealogical discoveries relating to Fryderyk Chopin’s grandparents. Summary, genealogical discoveries, P. Mysłakowski

Noty o autorach • Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–26 (1956–2001, 2018, 2019) •
List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–26 (1956–2001, 2018, 2019)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

TOM 28 / 2020

RECENZENCI: prof. Julian Auleytner (Warszawa, Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim), mgr Piotr Dmochowski (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Andrzej Sikorski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Walocha (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, em.), dr Joanna Żurowska (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2020


TOM 27 / 2019

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society – its history and work

KRZYSZTOF BILICA (Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów)
Elsnerowskie „prawo penultimy” i jego znaczenie dla muzyki polskiej i europejskiej. Streszczenie, K. Bilica
Elsner’s ‘law of the penultima’ and its significance for Polish and European music. Summary

ZOFIA HELMAN (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Konserwatorium a Królewski Uniwersytet Warszawski w latach 1821–1831. Streszczenie, Z. Helman
The Conservatory and the Royal University of Warsaw 1821–1831. Summary

JEAN-JACQUES EIGELDINGER (Szwajcaria, Université de Genève) 
Chopin i Alkan. W poszukiwaniu podobieństw. Streszczenie, J.J. Eigeldinger
Chopin and Alkan: In search of similarities. Summary

DANIELE PISTONE (Francja, Sorbonne-Universite)
Chopin i hołd dla Belliniego. Wieloznaczność zwiastująca przyszłość. Streszczenie, D. Pistone
Chopin and the tribute to Bellini: Ambiguity heralding the future. Summary

MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Rytm w Chopinowskich „Mazurkach”. Wybrane przykłady punktów stycznych muzyki i tańca. Streszczenie, M. Demska-Trębacz
Rhythm in Chopin’s ‘mazurkas’: selected examples of points of contact between music and dance. Summary

ZBIGNIEW SKOWRON (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii)
Nieznane autografy listów Fryderyka Chopina z kolekcji amerykańskich. Streszczenie, Z. Skowron
Unknown autograph manuscripts of Fryderyk Chopin’s letters from American collections. Summary

RENATA SUCHOWIEJKO (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii)
Kolekcja chopinowska Édouarda Ganche’a w świetle nowych źródeł. Streszczenie, R. Suchowiejko
Edouard Ganche’s Chopin collection in light of new sources. Summary

JEREMIUSZ GLENSK (Poznań)
Unikatowe chopiniana w kolekcji Ewy i Jeremiusza Glensków z Poznania. Streszczenie, J. Glensk
Unique Chopiniana in the collection of Ewa and Jeremiusz Glensk of Poznań. Summary

PIOTR MYSŁAKOWSKI (Warszawa, Polskie Towarzystwo Heraldyczne)
Błędy, półprawdy i legendy w biografiach Fryderyka Chopina oraz nowe ustalenia źródłowe.
Streszczenie, P. Mysłakowski

Errors, half-truths and legends in biographies of Fryderyk Chopin and new source findings. Summary

M A T E R I A Ł Y • M A T E R I A L S

BARBARA ŚNIEŻEK (Warszawa, Polska Akademia Nauk)
Bibliografia chopinowska 2006–2009 • Chopin bibliography 2006–2009

Noty o autorach • Notes on the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–26 (1956–2001, 2018) •
List of contents of the Rocznik Chopinowski vols 1–26 (1956–2001, 2018)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

TOM 27 / 2019

RECENZENCI: prof. dr hab. Piotr Dahlig (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. UJ, dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Joanna Dzidowska (Warszawa), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, em.), dr hab. Paweł Kamiński (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), dr Aleksander Łupienko (Warszawa, Instytut Historii PAN), prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), mgr Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, em.)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig 
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
Copyright: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2019


TOM 26 / 2018

SPIS TREŚCI • CONTENTS

Od redakcji • From the editor

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – historia i działalność • The Fryderyk Chopin Society: history and activity

JAN EKIER (Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Próba odnalezienia pokrewieństwa pomiędzy utworkiem Chopina zwanym „Żydkiem” a opusowanymi jego Mazurkami 
Streszczenie, J. Ekier
An attempt to discover similarities between Chopin’s work known as ‘Żydek’ [The little Jew] and his mazurkas with opus number. Summary 
Summary, J. Ekier

HENRYK F. NOWACZYK (Poznań)
Książę Antoni Radziwiłł i Fryderyk Chopin – początki znajomości w świetle źródeł 
Streszczenie, H. Nowaczyk
Prince Antoni Radziwiłł and Fryderyk Chopin – the start of their acquaintance in the light of sources. Summary 
Summary, H. Nowaczyk

ALAN WALKER (Kanada, Ontario, Uniwersytet w Ontario)
Fryderyk Chopin i Camille Pleyel: angielskie interludium – lipiec 1837 
Fryderyk Chopin and Camille Pleyel: an English interlude – July 1837. Summary 
Summary, A. Walker

BARBARA LITERSKA (Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski)
„Suita d-moll” Milija Bałakiriewa jako przykład recepcji Chopina w Rosji 
Streszczenie, B. Literska

Mily Balakirev’s Suite in D minor as an example of Chopin reception in Russia. Summary 
Summary, B. Literska

BENIAMIN VOGEL (Szwecja, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet Szczeciński)
Fortepianowy pejzaż ziem polskich czasów Chopina 
Streszczenie, B. Vogel
The piano landscape of Polish lands in Chopin’s times. Summary 
Summary, B. Vogel

KRZYSZTOF DORCZ, PIOTR MYSŁAKOWSKI (Włocławek, Warszawa)
Losy serca Fryderyka Chopina 
Streszczenie, K. Dorcz, P. Mysłakowski
The fortunes of Fryderyk Chopin’s heart. Summary 
Summary, K. Dorcz, P. Mysłakowski

ANDRZEJ KOSS, JANUSZ MRÓZ (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych)
Konserwacja nagrobka Fryderyka Chopina na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu (1995–2018) 
Streszczenie, A. Koss, J. Mróz

The conservation of Fryderyk Chopin’s grave at Père-Lachaise cemetery in Paris (1995–2018). Summary 
Summary, A. Koss, J. Mróz

M A T E R I A Ł Y  •  M A T E R I A L S

MACIEJ JANICKI, MAGDALENA KULIG, GRAŻYNA MICHNIEWICZ (Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina)
Nabytki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2005–2017 
Streszczenie, M. .Janicki, G. Michniewicz, M. Kulig
Acquisitions of the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw in the years 2005–2017. Summary 
Summary, M. Janicki, G. Michniewicz, M. Kulig

BARBARA ŚNIEŻEK (Warszawa, Polska Akademia Nauk)
Bibliografia chopinowska 2001–2005 • Chopin bibliography 2001–2005

Noty o autorach • Biographical notes about the authors
Spis treści „Rocznika Chopinowskiego” t. 1–25 (1956–2001) • Contents of Rocznik Chopinowski vols. 1–25 (1956–2001)
Spis ilustracji • List of illustrations
Indeks nazwisk • Index of names

TOM 26 / 2018

RECENZENCI: prof. dr hab. Mieczysława Demska-Trębacz (Warszawa), prof. UJ, dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków), prof. Maria Ludwika Gabryś (Warszawa), Piotr Mysłakowski (Warszawa), prof. dr hab. Krzysztof Rottermund (Berlin, Poznań), prof. dr hab. Zofia Helman (Warszawa), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (Warszawa), Hanna Wróblewska-Straus (Warszawa)

Redaktor naczelny: dr Ewa Sławińska-Dahlig
Tłumaczenia streszczeń: John Comber 
© Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 2018* * *

Reaktywowanie serii „Rocznik Chopinowski” i wydanie tomu 26 uczciliśmy 29 listopada 2018 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Promocji towarzyszył recital pianistyczny: utwory Fryderyka Chopina wykonał Thomas Prat (Francja). W roli prelegentów w spotkaniu wzięli udział: Dorota Janiszewska-Jakubiak (dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”), prof. Bronisława Kawalla (prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (dyrektor Instytutu Muzykologii UW) i dr Ewa Sławińska-Dahlig (redaktor naczelny „Rocznika”, członek Zarządu TiFC). Prowadzenie: Jerzy Ossowski (TiFC). Tom 26 „Rocznika” jest do nabycia w siedzibie TiFC, a także w wybranych księgarniach muzycznych.

* * *

Promocja tomu 27 „Rocznika Chopinowskiego” – w 85. rocznicę istnienia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina – odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica 6 listopada 2019 roku z udziałem prof. Bronisławy Kawalla i dr Ewy Sławińskiej-Dahlig, a także autorów: Piotra Mysłakowskiego i Jeremiusza Glenska. Uroczystość poprowadził Jerzy Ossowski. Promocji towarzyszył recital fortepianowy Karola Radziwonowicza.
Wydanie tomu 27 „Rocznika” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu „Polonika”.