Archiwum Konkursu

2015 rok. III Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów

Regulamin

REGULAMIN
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA
DLA PIANISTÓW AMATORÓW

I

1. III Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 7 do 12 września 2015 roku.

2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:
- urodziły się przed 1 września 1990 roku,
- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
źródła utrzymania,
- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami
szkół muzycznych w klasie fortepianu, edukację zakończyli przed rokiem 2010,
- nie byli laureatami trzech pierwszych nagród wcześniejszych edycji Konkursu.

II

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia 2015 roku, na adres:
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
załączając:
a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),
c) zdjęcie portretowe w pliku cyfrowym (300 dpi),
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z podaniem czasu wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, Finał),
e) płytę CD, DVD lub inny nośnik cyfrowy (karta pamięci, pendrive), zawierający nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina, czas trwania ok. 20 min.,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub 40 USD, lub 120 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 70 € lub 90 USD, lub 280 PLN.

2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat pokrywa wpłacający.

3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:
DEUTSCHE BANK S.A.
31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

- dla wpłat w USD:
DEUTSCHE BANK S.A.
SWIFT - DEUTPLPX
IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

- dla wpłat w EURO:
DEUTSCHE BANK S.A.
SWIFT - DEUTPLPX
IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002
- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na III Konkurs dla Amatorów”
5. Zgłoszenia niekompletne i te, które organizator otrzyma po 1 kwietnia 2015 roku nie będą rozpatrywane.

6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
do 15 maja 2015 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w III Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 6 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2.

V

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. Koszty te nie mogą być wyższe niż koszty zakwaterowania w hotelu, który zostanie zaproponowany przez Organizatora Konkursu.

3. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

4. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
6 września 2015 roku.

5. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:
w I etapie – 2 godz. dziennie
w II etapie – 2,5 godz.
w Finale – 3 godz.

VI

1. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

2. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

4. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu
I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

II etap – czas trwania 15 -20 min.
- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
Finał – czas trwania 20 -25min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
*
Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:
I nagroda – 8.000 PLN
II nagroda – 6.000 PLN
III nagroda – 4.000 PLN
oraz
5 wyróżnień po 2.000 PLN
Ponadto zostaną przyznane nagrody:
za najlepsze wykonanie utworu Chopina – 2.000 PLN
dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 1.500 PLN

3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 12 września.

 

X

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 12 września 2015 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

 

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
i koncercie laureatów.
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Kwalifikacje

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ TOWARZYSTWA im. FRYDERYKA CHOPINA

1. Florent Albrecht (Francja)

2. Alexandre Bodak (Francja)

3. Gérard de Botton (Francja)

4. Michael Cheung (Kanada)

5. Henri Delbeau (USA)

6. Ye Feng (Chiny)

7. Robert Finley (USA)

8. Matthias Fischer (Niemcy)

9. Johannes Gaechter (Niemcy)

10. Christiane Gosnet (Francja)

11. Kazuteru Hatanaka (Japonia)

12. Roseanna Wen-yee Ho (USA)

13. Shoko Horita (Japonia)

14. Kiyohiro Imai (Japonia)

15. Justin Kennedy (Australia)

16. Jit-Seng Khoo (USA)

17. Scot King (USA)

18. Vincent Letourmy (Francja)

19. Manuel Llorens (USA)

20. Iona Luke (Australia)

21. Jeremias Mameghani (Niemcy)

22. Paweł Maziarz (Polska)

23. Mayumi Nakatsuka (Japonia)

24. Cezary Olszewski (Polska)

25. Dominic Piers Smith (Wielka Brytania)

26. Chuifun Poon (Chiny/Hongkong)

27. Thomas Prat (Francja)

28. Yue Qi (Chiny)

29. Anne-Marie Rouchon-Larue ( Francja)

30. Ian Roy (Wielka Brytania)

31. Michael Slavin (USA)

32. Anna Maria Stachuła (Polska)

33. Ewa Suchowierska (Polska)

34. Utako Tanigawa (USA)

35. Ichiro Ujiie (Japonia)

36. Geoffroy Vauthier (Francja)

37. Stefan Walczykiewicz (Polska)

38. Anqi Wang (Chiny)

39. Eberhard Zagrosek (Niemcy)

40. Emanuela Zaharia-Donici (Niemcy)

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu

Jury III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do 2. etapu następujących uczestników:

 

1. Mr Florent Albrecht
2. Mr Alexandre Bodak
3. Mr Gérard de Botton
4. Mr Michael Cheung
5. Mr Henri Delbeau
6. Mr Ye Feng
7. Mr Matthias Fischer
8. Mr Kazuteru Hatanaka
9. Ms Roseanna Wen-yee Ho
10. Ms Shoko Horita
11. Mr Scot King
12. Ms Iona Luke
13. Mr Dominic Piers Smith
14. Mr Thomas Prat
15. Ms Yue Qi
16. Mr Michael Slavin
17. Ms Anna Maria Stachuła
18. Mr Geoffroy Vauthier
19. Mr Anqui Wang
20. Mr Eberhard Zagrosek
21. Ms Emanuela Zaharia-Donici

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału

Jury III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do Finału następujących uczestników:

1. Mr Michael Cheung
2. Mr Ye Feng
3. Mr Kazuteru Hatanaka
4. Ms Shoko Horita
5. Mr Dominic Piers Smith
6. Mr Thomas Prat
7. Mr Michael Slavin
8. Ms Anna Maria Stachuła

Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia

Jury II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom Konkursu:

1. nagroda

Michael Slavin, Stany Zjednoczone

2. nagroda

Michael Cheung, Kanada

3. nagroda

Dominic Piers Smith, Wielka Brytania

Jury przyznało 5 równorzędnych wyróżnień następującym finalistom w porządku alfabetycznym:

Ye Feng, Chiny

Kazuteru Hatanaka, Japonia

Shoko Horita, Japonia

Thomas Prat, Francja

Anna Maria Stachuła, Polska

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Chopina otrzymuje:

Michael Slavin, Stany Zjednoczone

Nagrodę dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł finału otrzymuje:

Alexandre Bodak, Francja


Jury Konkursu

JURY

prof. Bogdan Czapiewski

prof. Kazimierz Gierżod

Albert Grudziński

prof. Bronisława Kawalla

prof. Zbigniew Lasocki

Kalendarium

KALENDARZ KONKURSU

7.IX 18.30 - koncert inauguracyjny

8-9.IX 10.00-13.00, 16.00-19.00 – I etap

10.IX 10.00-13.00, 16.00-19.00 – II etap

11.IX 16.00 – finał

12.IX 18.00 – koncert laureatów

 

Sponsorzy i Partnerzy

Organizator


WspółorganizatorPartner medialny


Patronat medialny


Współpraca redakcyjna


Partner

2012 rok. II Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Amatorów

Regulamin

REGULAMIN II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA PIANISTÓW AMATORÓW

I

1. II Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 11 do 15 września 2012 roku.

2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:
- urodziły się nie później niż 1 września 1987 roku,
- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
źródła utrzymania,
- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami
szkół muzycznych w klasie fortepian, edukację zakończyli nie później niż w roku 2007,
- nie byli laureatami trzech pierwszych nagród I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Amatorów.

II

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia 2012 roku, na adres:
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
załączając:
a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),
c) dwa aktualne zdjęcia portretowe na błyszczącym papierze (format 9 x 13 cm) lub na płycie CD,
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z czasem wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, Finał),
e) płytę CD, DVD lub inny nośnik cyfrowy (karta pamięci, pendrive), czas trwania ok. 20 min., zawierającą nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub 40 USD, lub 120 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 70 € lub 90 USD, lub 280 PLN.

2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat pokrywa wpłacający.

3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

- dla wpłat w USD:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
SWIFT - DEUTPLPK
IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

- dla wpłat w EURO:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
SWIFT - DEUTPLPK
IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002
- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na II Konkurs dla Amatorów”

5. Zgłoszenia niekompletne, i te które organizator otrzyma po 1 kwietnia 2012 roku nie będą rozpatrywane.

6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
do 15 maja 2012 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w II Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 9 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2.

V

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. Koszty te nie mogą być wyższe niż koszty zakwaterowania w hotelu, który zostanie zaproponowany przez Organizatora Konkursu.

3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma 9 września 2012 roku.

4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:
w I etapie – 2 godz. dziennie,
w II etapie – 2,5 godz. dziennie,
w Finale – 3 godz. dziennie.

VI

1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

4. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

5. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu
I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

II etap – czas trwania 15 -20 min.
- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
Finał – czas trwania 20 -25min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

*

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:
I nagroda – 15.000 PLN
II nagroda – 10.000 PLN
III nagroda – 8.000 PLN
oraz
5 wyróżnień po 4.000 PLN
Ponadto zostaną przyznane nagrody specjalne:
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Chopina – 5.000 PLN
Nagroda dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 3.000 PLN
Nagroda Publiczności – 5.000 PLN
3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 15 września.

X

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 15 września 2012 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
i koncercie laureatów.
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Jury

JURY

Kazimierz Gierżod
Albert Grudziński
Bronisława Kawalla
Zbigniew Lasocki
Józef Stompel


Kwalifikacje

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS im. FRYDERYKA CHOPINA DLA PIANISTÓW AMATORÓW

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĄA KWALIFIKACYJNĄ TOWARZYSTWA im. FRYDERYKA CHOPINA
19.04.2012

1. FUMIE ABE (JAPONIA)

2. ALEXANDRE GEORG DE ALMEIDA LEITE (NIEMCY)

3. TOSHIKO ASANO (JAPONIA)

4. HAKKI BAYKA (TURCJA)

5. MARK CANNON-MOCHOROWSKI (USA)

6. CARL DI CASOLI (USA)

7. GORDEN CHENG (USA)

8. KADDY CHUANG (TAJWAN)

9. THANG DINH (USA)

10. FEYZI ERÇIN (TURCJA)

11. DAVID HIBBARD (USA)

12. ROSEANNA WEN-YEE HO (USA)

13. GIL JETLEY (NOWA ZELANDIA)

14. JIT SENG KHOO (USA)

15. JUN KINOSHITA (JAPONIA)

16. MIZUKO KUDO (JAPONIA)

17. JULIEN KURTZ (FRANCJA)

18. MANUELA LEUZINGER (SZWAJCARIA)

19. MANUEL LLORENS (USA)

20. IONA LUKE (AUSTRALIA)

21. ATSUTAKA MANABE (JAPONIA)

22. EWA MARCINKOWSKA-SCHMIDT (POLSKA)

23. KYOJI NAGAO (JAPONIA)

24. MAYUMI NAKATSUKA (JAPONIA)

25. CEZARY OLSZEWSKI (POLSKA)

26. CHUIFUN POON (HONGKONG)

27. ANNE MARIE ROUCHON (FRANCJA)

28. IAN ROY (SZKOCJA)

29. EWA SUCHOWIERSKA (POLSKA)

30. MAX SUNG (USA)

31. AGNIESZKA SZEWCZYK (POLSKA)

32. KAZUKO TAKI (JAPONIA)

33. UTAKO TANIGAWA (USA)

34. YOKO TARUKI (JAPONIA)

35. JUSTYNA TCHOREK (POLSKA)

36. CYRILLE VINCENT (FRANCJA)

37. RONALD VAN VOLLENHOVEN (SZWECJA)

38. STEFAN WALCZYKIEWICZ (POLSKA)

39. GRAEME WILKINSON (KANADA)

40. DAMIAN ZIARKIEWICZ (POLSKA)

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu

Jury II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do 2. Etapu następujących uczestników:

1. Gil Jetley, Nowa Zelandia/New Zealand
2. Jit Seng Khoo, Stany Zjednoczone/U.S.A.
3. Jun Kinoshita, Japonia/Japan
4. Iona Luke, Australia/Australia
5. Anne Marie Rouchon, Francja/France
6. Ian Roy, Szkocja/Scottland
7. Max Sung, Stany Zjednoczone/U.S.A.
8. Utako Tanigawa, Stany Zjednoczone/U.S.A.
9. Ronald van Vollenhoven, Szwecja/Sweden
10. Stefan Walczykiewicz, Polska/Poland
11. Greame Wilkinson, Kanada/Canada
12. Alexandre Georg de Almeida Leite, Niemcy/Germany
13. Toshiko Asano, Japonia/Japan
14. Hakki Bayka, Turcja/Turkey
15. Mark Cannon - Mochorowski, Stany Zjednoczone/U.S.A.
16. Carl di Casoli, Stany Zjednoczone/U.S.A.
17. Gorden Cheng, Stany Zjednoczone/U.S.A.
18. Thang Dinh, Stany Zjednoczone/U.S.A.

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału

Jury II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów zakwalifikowało do Finału następujących uczestników:

1. Toshiko Asano, Japonia/Japan
2. Hakki Bayka, Turcja/Turkey
3. Carl di Casoli, Stany Zjednoczone/U.S.A.
4. Gorden Cheng, Stany Zjednoczone/U.S.A.
5. Thang Dinh, Stany Zjednoczone/U.S.A.
6. Gil Jetley, Nowa Zelandia/New Zealand
7. Jun Kinoshita, Japonia/Japan
8. Iona Luke, Australia/U.S.A.

Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia

Jury II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom Konkursu:

1. nagroda
Gil Jetley, Nowa Zelandia

2. nagroda
Toshiko Asano, Japonia

3. nagroda
Gorden Cheng, Stany Zjednoczone

3. nagroda
Jun Kinoshita, Japonia

Jury przyznało 3 równorzędne wyróżnienia następującym finalistom w porządku alfabetycznym:

Carl di Casoli, Stany Zjednoczone

Thang Dinh, Stany Zjednoczone

Iona Luke, Australia

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Chopina otrzymuje:

Hakki Bayka, Turcja

Nagrodę dla najlepszego uczestnika. który nie wszedł do finału otrzymuje:

Mark Cannon-Mochorowski, Stany Zjednoczone

Nagrodę publiczności otrzymuje:

Stefan Walczykiewicz, Polska


Kalendarium 2012

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA PIANISTÓW AMATORÓW WARSZAWA 2012

KALENDARZ KONKURSU

10.IX - koncert inauguracyjny, godz. 18.30

11-12.IX – I etap, godz. 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00
13.IX – II etap, godz. 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.30
14.IX – finał, godz. 16.00
15.IX – koncert laureatów, godz. 18.00

I etap - godziny przesłuchań

11 IX, godz. 10 - 13.00, 16.00 - 19.00

 

10.00 David Hibbard
10.15 Roseanna Wen-Yee Ho
10.30 Gil Jetley
10.45 Jit Seng Khoo
11.00 Jun Kinoshita
11.45 Mizuko Kudo
12.00 Julien Kurtz
12.15 Manuela Leuzinger
12.30 Manuel Llorens
12.45 Iona Luke
16.00 Atsutaka Manabe
16.15 Kyoji Nagao
16.30 Mayumi Nakatsuka
16.45 Cezary Olszewski
17.00 Chuifun Poon
17.45 Anne Marie Rouchon
18.00 Ian Roy
18.15 Ewa Suchowierska
18.30 Max Sung

12 IX, godz. 10 - 13.00, 16.00 - 19.00

10.00 Agnieszka Szewczyk
10.15 Kazuko Taki
10.30 Utako Tanigawa
10.45 Yoko Taruki
11.00 Justyna Tchorek
11.45 Cyrille Vincent
12.00 Ronald van Vollenhoven
12.15 Stefan Walczykiewicz
12.30 Graeme Wilkinson
12.45 Damian Ziarkiewicz
16.00 Fumie Abe
16.15 Alexandre Georg de Almeida Leite
16.30 Toshiko Asano
16.45 Hakki Bayka
17.00 Mark Cannon-Mochorowski
17.45 Carl di Casoli
18.00 Gorden Cheng
18.15 Kaddy Chuang
18.30 Thang Dinh
18.45 Feyzi Ercin
Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy i partnerzy Konkursu 2012 rok


Patronat Honorowy Prezydent Miasta St. Warszawy


Sponsor


Współpraca redakcyjna


Partnerzy TiFC


Patronat medialny


2009 rok. I-szy Międzynarodowy Konkurs im.Fryderyka Chopina dla Amatorów

Regulamin

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW WARSZAWA 2009

REGULAMIN

I
1. I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Amatorów jest
organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 9 do 13 września 2009 roku.

2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które
- urodziły się nie później niż 1 września 1984 roku,
- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
źródła zarobkowania,
- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami szkół
muzycznych w klasie fortepianu edukację zakończyli nie później niż w roku 2005.
II
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do
niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia
2009 roku, na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
Pl. Piłsudskiego 9
00-078 Warszawa

załączając:
a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub
angielski),
c) dwa aktualne zdjęcia portretowe na błyszczącym papierze (format 9 x 13 cm),
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs (I etap, II etap, Finał),
e) kasetę magnetofonową lub płytę CD, czas trwania ok. 20 min.,
zawierającą nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku,
w tym jeden utwór Chopina,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub równowartości 30 € w złotych.
Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata
w wysokości 70 € lub równowartości 70 € w złotych.

2. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

3. Wpłaty należy dokonać na konto:

TOWARZYSTWO IM. FRYDERYKA CHOPINA
PL. PIŁSUDSKIEGO 9
00-078 WARSZAWA

- dla uczestników z Polski:

MILLENNIUM BANK S.A.
44 1160 2202 0000 0000 2983 8182

- dla pozostałych uczestników:

MILLENNIUM BANK S.A.
21 1160 2202 0000 0000 8082 8295
SWIFT: BIG BPLPW XXX
IBAN: PL 21

- z podaniem przeznaczenia wpłaty i nazwiska kandydata.

4. Zgłoszenia niekompletne i te, które adresat otrzyma po 1 kwietnia 2009 roku nie będą
rozpatrywane.

5. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.
III
1. Zgłoszenia nadesłane w terminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja
ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu nie więcej niż 40 uczestników.
IV
1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
do 15 maja 2009 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w
I Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach
określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy najpóźniej dnia 7 września i zgłosić się do
sekretariatu Konkursu w Warszawie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina,
ul. Okólnik 2.
V
1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i
zakwaterowania.

2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do Finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. W zawiadomieniu o
przyjęciu do konkursu zostanie podany wykaz proponowanych hoteli.

3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu
Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
7 września 2009 roku.

4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie
z instrumentów do ćwiczeń:
w I etapie – 2 godz. dziennie,
w II etapie – 2,5 godz. dziennie,
w Finale – 3 godz. dziennie.
VI
1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i Finale.

2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania i w zasadzie
będzie zachowana do końca Konkursu.

3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian
w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę
na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała
w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

4. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników
a do Finału nie więcej niż 8 uczestników.

5. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.
VII
1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka
Chopina.
VIII
Program Konkursu
I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

II etap – czas trwania 15 -20 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

Finał – czas trwania 20 -25min.
- dwa dowolne mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

*

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący Jury może przerwać
występ.
IX
1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:

I nagroda – 15.000 zł.
II nagroda – 10.000 zł
III nagroda – 8.000 zł

5 wyróżnień po 5.000 zł.

Nagroda za najlepsze
wykonanie
utworu Chopina – 5.000 zł.

Nagroda Publiczności – 5.000 zł.

3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureata I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina dla Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału
otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień
z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od
podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 13 września.
X
1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który
odbędzie się w dniu 13 września 2009 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza
rezygnację z nagrody pieniężnej.
2. Program koncertu będzie ustalony przez Prezydium Jury w porozumieniu z wykonawcami.
XI
Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i
nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
i koncercie laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie w każdej technice,
3) wprowadzenie do obrotu handlowego,
4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej,
5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
6) wystawianie,
7) wyświetlanie,
8) najem,
9) dzierżawa,
10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje
naziemne i satelitarne,
11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
XII
We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

JURY KONKURSU 2009 rok

JURY KONKURSU 2009 rok

prof. Kazimierz Gierżod - przewodniczący

prof. Tadeusz Chmielewski

prof. Bogdan Czapiewski

prof. Andrzej Jasiński

prof. Zbigniew Lasocki

prof. Bronisława Kawalla

prof. Józef Stompel


Kwalifikacje

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU 2009

1. Svyatoslav Levin- USA
2. Cezary Olszewski- Polska
3. Antoni Gryzik- Francja
4. Thang Dinh- USA
5. Matthias Fischer- Niemcy
6. David Hibbard- USA
7. Robert Finley- USA
8. Jun Kinoshita- Japonia
9. Thomas Yu- Kanada
10. Anne Marie Rouchon- Francja
11. Gil Jetley- Wielka Brytania/ Nowa Zelandia
12. Damian Ziarkiewicz- Polska
13. Mikhail Epifanov- Rosja
14. Jit-Seng Khoo - USA
15. Marisa Naomi Haines - USA
16. Victoria Bragin- USA
17. Atsutaka Manabe- Japonia
18. Nelson Shih Yien Lin- Brazylia
19. Jun Fujimoto- Kanada
20. Manuela Leuzinger- Szwajcaria
21. Ewa Marcinkowska-Schmidt-Polska
22. Chuifun Poon- Hongkong
23. Manuel Llorens- USA
24. John Gardecki - USA
25. Maciej Zalewski- Polska
26. Fredrik Upmark- Szwecja
27. Kaspar Heer- Szwajcaria
28. Eberhard Zagrosek- Niemcy
29. Mark Cannon- USA
30. Esfir Ross- USA
31. Michał Mrówka- Polska
32. Cezary Kozanecki- Polska
33. Dobrochna Jakubowska- Polska
34. Waldemar Radacz- Polska
35. Anna Maria Gertig- Polska
36. Mark Graham- USA
37. Anna Idzikowska-Guzy- Polska
38. Ian Roy- Wielka Brytania
39. Rafał Kraus- Polska

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu

Jury I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Amatorów zakwalifikowało do 2. Etapu następujących uczestników:

1. Victoria Bragin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
2. Mark Cannon, Stany Zjednoczone/U.S.A.
3. Thang Dinh, Stany Zjednoczone/U.S.A.
4. Robert Finley, Stany Zjednoczone/U.S.A.
5. Matthias Fischer, Niemcy/Germany
6. Jun Fujimoto, Kanada/Canada
7. John Gardecki, Stany Zjednoczone/U.S.A.
8. Mark Graham, Stany Zjednoczone/U.S.A.
9. Antoni Gryzik, Francja/France
10. David Hibbard, Stany Zjednoczone/U.S.A.
11. Gil Jetley, Wielka Brytania/Great Britain
12. Jun Kinoshita, Japonia/Japan
13. Cezary Kozanecki, Polska/Poland
14. Manuela Leuzinger, Szwajcaria/Switzerland
15. Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
16. Atsutaka Manabe, Japonia/Japan
17. Chuifun Poon, Hongkong
18. Anne Marie Rouchon, Francja/France
19. Ian Roy, Wielka Brytania/Great Britain
20. Fredrik Upmark, Szwecja/Sweden
21. Thomas Yu, Kanada/Canada
22. Eberhard Zagrosek, Niemcy/Germany

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału

Jury I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Amatorów zakwalifikowało do Finału następujących uczestników:

1. Victoria Bragin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
2. Robert Finley, Stany Zjednoczone/U.S.A.
3. Jun Fujimoto, Kanada/Canada
4. Gil Jetley, Wielka Brytania/Great Britain
5. Jun Kinoshita, Japonia/Japan
6. Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
7. Chuifun Poon, Hongkong
8. Thomas Yu, Kanada/Canada

Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia

Jury I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Amatorów postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom Konkursu:

1. nagroda
Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone

2. nagroda
Victoria Bragin, Stany Zjednoczone

3. nagroda
Thomas Yu, Kanada

Jury przyznało 5 równorzędnych wyróżnień następującym finalistom w porządku alfabetycznym:

Robert Finley, Stany Zjednoczone

Jun Fujimoto, Kanada

Gil Jetley, Wielka Brytania

Jun Kinoshita, Japonia

Chuifun Poon, Hongkong

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Chopina otrzymuje:

Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone

Nagrodę publiczności otrzymuje:

Cezary Kozanecki, Polska


Kalendarium 2009

Sala Koncertowa Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2

I etap
9−10 Września, godz. 10.00−13.00, 16.00−19.00

Przesłuchania
9 Września 10.00 - 13.00

10.00 Thang Dinh, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.15 Mikhail Epifanov, Rosja/Russia
10.30 Robert Finley, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.45 Matthias Fischer, Niemcy/Germany
11.00 Jun Fujimoto, Kanada/Canada
11.45 John Gardecki, Stany Zjednoczone/U.S.A.
12.00 Anna Maria Gertig, Polska/Poland
12.15 Mark Graham, Stany Zjednoczone/U.S.A.
12.30 Antoni Gryzik, Francja/France
12.45 Marisa Naomi Haines, Stany Zjednoczone/U.S.A.

9 września 16.00 - 19.00

16.00 Kaspar Heer, Szwajcaria/Suisse
16.15 David Hibbard, Stany Zjednoczone/U.S.A.
16.30 Anna Idzikowska-Guzy, Polska/Poland
16.45 Dobrochna Jakubowska, Polska/Poland
17.00 Gil Jetley, Wielka Brytania/Nowa Zelandia U.K./New Sealand
17.45 Jit-Seng Khoo, Stany Zjednoczone/U.S.A.
18.00 Jun Kinoshita, Japonia/Japan
18.15 Cezary Kozanecki, Polska/Poland
18.30 Rafał Kraus, Polska/Poland
18.45 Manuela Leuzinger, Szwajcaria/Suisse

10 września 10.00 - 13.00

10.00 Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.15 Nelson Shih Yien Lin, Brazylia/Brasil
10.30 Manuel Llorens, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.45 Atsutaka Manabe, Japonia/Japan
11.00 Ewa Marcinkowska-Schmidt, Polska/Poland
11.45 Michał Mrówka, Polska/Poland
12.00 Cezary Olszewski, Polska/Poland
12.15 Chuifun Poon, Hongkong
12.30 Waldemar Radacz, Polska/Poland
12.45 Esfir Ross, Stany Zjednoczone/U.S.A.

10 września 16.00 - 19.00

16.00 Anne Marie Rouchon, Francja/France
16.15 Ian Roy, Wielka Brytania/U.K.
16.30 Fredrik Upmark, Szwecja/Sweden
16.45 Thomas Yu, Kanada/Canada
17.00 Eberhard Zagrosek, Niemcy/Germany
17.45 Maciej Zalewski, Polska/Poland
18.00 Damian Ziarkiewicz, Polska/Poland
18.15 Victoria Bragin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
18.30 Mark Cannon, Stany Zjednoczone/U.S.A.

II etap
11 Września, godz. 10.00−13.00, 16.00−19.30

10.00 Thang Dinh, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.20 Robert Finley, Stany Zjednoczone/U.S.A.
10.40 Matthias Fischer, Niemcy/Germany
11.00 Jun Fujimoto, Kanada/Canada
11.20 John Gardecki, Stany Zjednoczone/U.S.A.
12.00 Mark Graham, Stany Zjednoczone/U.S.A.
12.20 Antoni Gryzik, Francja/France
12.40 David Hibbard, Stany Zjednoczone/U.S.A.
13.00 Gil Jetley, Wielka Brytania/Great Britain
13.20 Jun Kinoshita, Japonia/Japan
13.40 Cezary Kozanecki, Polska/Poland
16.00 Manuela Leuzinger, Szwajcaria/Switzerland
16.20 Svyatoslav Levin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
16.40 Atsutaka Manabe, Japonia/Japan
17.00 Chuifun Poon, Hongkong
17.20 Anne Marie Rouchon, Francja/France
18.00 Ian Roy, Wielka Brytania/Great Britain
18.20 Fredrik Upmark, Szwecja/Sweden
18.40 Thomas Yu, Kanada/Canada
19.00 Eberhard Zagrosek, Niemcy/Germany
19.20 Victoria Bragin, Stany Zjednoczone/U.S.A.
19.40 Mark Cannon, Stany Zjednoczone/U.S.A.

Finał
12 Września, godz. 16.00

Koncert laureatów
13 Września, godz. 18.00

Thomas Yu - F. Chopin: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur

Victoria Bragin - F. Chopin: Polonez es-moll op. 26 nr 2 C.Debussy: Feux d'artifice (Preludium nr 12 z III zeszytu)

Svyatoslav Levin - F. Chopin: Polonez - Fantazja As-dur op.61 Wariacje B-dur op.2 na temat "La ci darem la mano"

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy i partnerzy Konkursu 2009 rok. I-szy konkurs


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Patronat Honorowy Prezydent Miasta St. Warszawy


Sponsor


Partner TiFC


Patronat medialny