Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

Załączniki do Porozumienia: 1, 2, 3, 4, 5, 6


P O R O Z U M I E N I E
w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina

zawarte w dniu 9 czerwca 2005 roku w Warszawie pomiędzy:

  1. Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim, zwanym dalej „Ministrem Kultury”, a
  2. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 44/7, zwanym dalej „NIFC”, reprezentowanym przez Dyrektora Grzegorza Michalskiego i Zastępcę Dyrektora Małgorzatę Błoch-Wiśniewską, a
  3. Towarzystwem im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 1, zwanym dalej „TiFC”, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kazimierza Gierżoda i Dyrektora Generalnego Alberta Grudzińskiego.

    Celem niniejszego Porozumienia jest stworzenie warunków dla pełnej realizacji zadań ujętych w Programie Rządowym „Dziedzictwo Fryderyka Chopina – 2010”. Cele te obejmują:

1) budowanie pozytywnego wizerunku kraju na arenie międzynarodowej poprzez podkreślenie pierwszoplanowej roli Polski w dziedzinie kultywowania i ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina – postaci symbolizującej w świecie szczytowe osiągnięcia kultury europejskiej;

2) zapewnienie stałej obecności muzyki Chopina w życiu kulturalnym kraju, podnoszenie poziomu jej wykonawstwa, w tym zwłaszcza udostępnienie polskiej i międzynarodowej publiczności najwybitniejszych kreacji koncertowych;

3) pomoc najwybitniejszym młodym muzykom w rozwijaniu międzynarodowej działalności koncertowej; podnoszenie rangi Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych imienia Fryderyka Chopina

4) promocja problematyki badawczej w celu rozbudzenia zainteresowań młodych naukowców tematyką chopinologiczną; stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i książkowych, gwarantujących utrwalanie i udostępnianie twórczości Fryderyka Chopina, jej najwybitniejszych wykonań, opracowań naukowych, popularyzatorskich i zastosowań edukacyjnych;

5) integracja i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina, w tym stworzenie wspólnego zaplecza lokalowego, dostępu do archiwaliów i centrum aktualnych informacji; stabilizacja źródeł finansowania wyspecjalizowanych instytucji i organizacji społecznych; uregulowanie spraw własnościowych w odniesieniu do zbiorów muzealnych i obiektów zabytkowych, związanych z Fryderykiem Chopinem;

6) zorganizowanie nowoczesnego muzeum Fryderyka Chopina jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie edukacyjnym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej;

7) rewitalizacja zagrożonych zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem na terenie całego kraju i ich adaptacja na cele kulturalne;

8) właściwe wykorzystanie dziedzictwa Fryderyka Chopina w budowaniu nowego ładu, wynikającego z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stawiającego w centrum uwagi kwestie kultury i związane z nią podstawowe zagadnienia tożsamości, doświadczenia wspólnej tradycji kulturowej tworzącej więzi międzypokoleniowe i dialogu w skali międzynarodowej.

Sygnatariuszy niniejszego Porozumienia łączy przekonanie, że osiągnięcie tak określonych celów wymaga skonsolidowania wszystkich działających na ich rzecz środowisk i stworzenia instytucjonalnych oraz organizacyjnych struktur, umożliwiających racjonalne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez Program Rządowy„Dziedzictwo Fryderyka Chopina – 2010”.


W tym celu Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1.

Minister Kultury:

1) przekształci Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i nada mu pierwszy statut, w uzgodnieniu z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, w terminie do 30 dni od dnia podpisania Porozumienia, umożliwiający pełnienie przez NIFC nowych zadań. Projekt statutu oraz struktury organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 i 1a do Porozumienia; dalsze zmiany statutu dokonywane będą po zasięgnięciu opinii TiFC;

2) gwarantuje realizację Programu Rządowego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina – 2010” zgodnie z Uchwałą Nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. przyjętą przez Rząd RP oraz harmonogramem finansowym, w tym wsparcie ośrodków kultu chopinowskiego w kraju: Antonin, Duszniki, Sanniki, Szafarnia, Brochów, Żychlin, Poturzyn i inne;

3) gwarantuje środki na funkcjonowanie NIFC, w tym wypełnianie przez NIFC zobowiązań przyjętych przez niego do realizacji zgodnie z załącznikami 2, 4, 5 i 6 Porozumienia, a także na funkcjonowanie Muzeum Fryderyka Chopina;

4) zobowiązuje się do wspierania finansowego działań prowadzonych dotychczas przez TiFC;

5) zagwarantuje środki finansowe na przeprowadzenie prac inwestycyjnych przy budowie nieruchomości Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 oraz adaptację Zamku Ostrogskich na Muzeum Fryderyka Chopina;

6) zagwarantuje środki finansowe na uruchomienie i działalność Mistrzowskiego Centrum Kształcenia w Brochowie;

7) zobowiązuje się do ustanowienia stypendium artystycznego i naukowego związanego z dziełem Fryderyka Chopina;

8) zagwarantuje środki finansowe na zatrudnienie w NIFC przejętych w trybie 23¹ kodeksu pracy pracowników TiFC, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia, a także zobowiązuje się do przyznania środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych 10 pracowników merytorycznych do NIFC;

9) zaproponuje wszystkim członkom Zarządu TiFC funkcje członków w Radzie Programowej NIFC do końca jej bieżącej kadencji oraz zagwarantuje uczestnictwo w kolejnych kadencjach Rady Programowej każdemu prezesowi TiFC oraz osobom rekomendowanym przez TiFC, zgodnie ze statutem NIFC;

10) zagwarantuje od dnia nadania nowego statutu NIFC siedzibę godną rangi tej instytucji oraz od dnia przejęcia pracowników wskazanych przez TiFC, pomieszczenia dla TiFC i Międzynarodowej Fundacji imienia Fryderyka Chopina, zwanej dalej „MFiFC”, w budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej za poniesieniem kosztów eksploatacji o powierzchni nie mniejszej niż 60 m2 ;

11) w stosunku do zastępców dyrektora zatrudnionych w trybie powołania na stanowiska kierownicze w NIFC a odpowiedzialnych za realizację Programu Rządowego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2005-2010”, zagwarantuje nie rozwiązywanie z nimi stosunku pracy do dnia 31 grudnia 2010 roku. Udzielenie tej gwarancji zapisane zostanie w akcie powołania na stanowisko.

§ 2.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC):

1) zobowiązuje się do zakończenia inwestycji przy ul. Tamka 43 w Warszawie;

2) zobowiązuje się do przejęcia w depozyt zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w TiFC, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Porozumienia;

3) zobowiązuje się do zaproponowania wszystkim pracownikom przejętym przez NIFC w trybie 23¹ kodeksu pracy oraz dotychczasowym pracownikom NIFC warunków i gwarancji zatrudnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia;

4) po zakończeniu inwestycji przy ul. Tamka 43 w Warszawie zagwarantuje lokale biurowe dla TiFC, MFiFC, Akademii Chopinowskiej – Stowarzyszenia Artystyczno-Naukowego, Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich, Fundacji Narodowego Wydania Dzieł Fryderyka Chopina, zbiorów biblioteki, fonoteki i fototeki przejmowanej od TiFC, a do czasu zakończenia inwestycji przy ul. Tamka 43 w Warszawie, do uzgodnienia pomieszczeń z TiFC i MFiFC, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Porozumienia i obowiązującymi przepisami;

5) przejmuje realizację zadań statutowych TiFC w zakresie:

a) prowadzenia „Muzeum Fryderyka Chopina”, biblioteki, fonoteki i fototeki,

b) partnerstwa w związku z XV Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2005 oraz organizacji następnych Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Porozumienia,

c) organizacji Ogólnopolskich Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

6) zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Żelazowej Woli (zwanej dalej jako „Nieruchomość w Żelazowej Woli”), zgodnie z załącznikiem nr 6 do Porozumienia;

7) zobowiązuje się do zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia przez TiFC na NIFC 70% udziału w prawie własności Nieruchomości w Żelazowej Woli, a następnie po zakończeniu postępowań sądowych dotyczących stanu prawnego własności Nieruchomości w Żelazowej Woli, o ile prawo własności TiFC nie zostanie zakwestionowane w wyniku choćby jednego z postępowań i uzyska ono tytuł prawa własności w toku postępowania o zasiedzenie zobowiązuje się również do zawarcia umowy rozporządzającej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Porozumienia;

8) zobowiązuje się do zawarcia umowy o zakazie konkurencji w przedmiocie organizowania Konkursów Chopinowskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Porozumienia;

9) zobowiązuje się na podstawie umowy dzierżawy do objęcia w posiadanie nieruchomości w Brochowie i zakończenia inwestycji oraz utworzenia i prowadzenia tam Mistrzowskiego Centrum Kształcenia.

§ 3.

Realizacja wskazanych powyżej w § 2 zobowiązań przez NIFC jest uwarunkowana zapewnieniem przez Ministra Kultury środków finansowych na ich wykonanie. W wypadku nieotrzymania środków NIFC nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji obowiązków nałożonych niniejszym Porozumieniem.

§ 4.

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (TiFC):

1) otrzymało od Walnego Zgromadzenia Członków TiFC zgodę w formie uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia i realizacji Porozumienia;

2) po sporządzeniu inwentaryzacji zobowiązuje się do przekazania w depozyt NIFC zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina zgodnie z załącznikiem nr 2 do Porozumienia;

3) zobowiązuje się do oddania nieodpłatnie NIFC zasobów biblioteki, fonoteki i fototeki zgodnie z załącznikiem nr 2 do Porozumienia;

4) przyjmuje NIFC jako partnera XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2005 oraz zobowiązuje się do przeniesienia posiadanych praw (autorskich, pokrewnych, producenckich) związanych z kolejnymi edycjami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na podstawie umowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Porozumienia;

5) zgodnie z decyzją nr 28/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2005 roku TiFC wyda Ministrowi Kultury nieruchomość zabudowaną przy ul. Okólnik 1 w Warszawie, opisaną jako Zamek Ostrogskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Porozumienia;

6) zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy Nieruchomości w Żelazowej Woli, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Porozumienia;

7) zobowiązuje się do zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia przez TiFC na NIFC 70% udziału w prawie własności Nieruchomości w Żelazowej Woli, a następnie po zakończeniu postępowań sądowych dotyczących stanu prawnego własności Nieruchomości w Żelazowej Woli, o ile prawo własności TiFC nie zostanie zakwestionowane w wyniku choćby jednego z postępowań i uzyska ono tytuł prawa własności w toku postępowania o zasiedzenie zobowiązuje się również do zawarcia umowy rozporządzającej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Porozumienia i wydania NIFC Nieruchomości w Żelazowej Woli;

8) zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz NIFC praw związanych ze znakami towarowymi zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym oraz do zawarcia umowy o zakazie konkurencji w przedmiocie organizowania Konkursów Chopinowskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Porozumienia;

9) zobowiązuje się z dniem przejęcia przez NIFC w trybie 23¹ kodeksu pracy pracowników TiFC do nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy.

§ 5.

1. Zmiany Porozumienia, w tym także załączniki do niego, wymagają zgody wszystkich Stron.

2. Załączniki do Porozumienia są jego integralną częścią podpisywaną przez Strony Porozumienia.

3. Każda ze Stron może dochodzić od Strony winnej naruszenia postanowień Porozumienia odszkodowania w wysokości trzykrotnej w stosunku do poniesionej szkody.

4. Strony mają świadomość, iż Porozumienie ma charakter ramowy, a postanowienia szczegółowe, mające na celu realizację jego założeń zostaną uzgodnione w drodze odrębnych umów.

Minister Kultury
Waldemar Dąbrowski

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

Grzegorz Michalski Kazimierz Gierżod
Dyrektor Prezes Zarządu


Małgorzata Błoch-Wiśniewska Albert Grudziński
Zastępca Dyrektora Dyrektor Generalny


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS